گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت - (ISO 10006:2003)

  تماس برای قیمت

  استاندارد ايزو ۱۰۰۰۶ يکي از مفيدترين و معتبرترين مراجع جهاني در مبحث مديريت کيفيت در پروژه ها ميباشد که آشنايي تمامي کارشناسان و دستاندرکاران پروژه ها با مفاهيم آن ضروري است. اين استاندارد با رويکردي فرآيندي و سيستمي، چهارچوب ساختار يافتهاي براي مديريت و کنترل کيفيت در پروژه ها ارائه مينمايد که هدف آن اطمينان از درک و برآورده شدن اهداف تعيين شده در پروژه براي تمامي طرفهاي ذينفع ميباشد. اين استاندارد با ديدگاهي استراتژيک، لزوم رابطه سود بخش متقابل بين طرفهاي ذينفع در پروژه به منظور افزايش توانمنديها در ايجاد ارزش را بر مبناي تعادل منطقي در توزيع ريسکهاي پروژه مورد بحث قرارداده و با در نظر گرفتن خطمشي کيفيت سازمان مالک پروژه، راهنماييهاي لازم براي استقرار مديريت کيفيت در فرايندهاي پروژه را ارائه مينمايد.

  استاندارد ايزو ۱۰۰۰۶ يکي از مفيدترين و معتبرترين مراجع جهاني در مبحث مديريت کيفيت در پروژه ها ميباشد که آشنايي تمامي کارشناسان و دستاندرکاران پروژه ها با مفاهيم آن ضروري است. اين استاندارد با رويکردي فرآيندي و سيستمي، چهارچوب ساختار يافتهاي براي مديريت و کنترل کيفيت در پروژه ها ارائه مينمايد که هدف آن اطمينان از درک و برآورده شدن اهداف تعيين شده در پروژه براي تمامي طرفهاي ذينفع ميباشد. اين استاندارد با ديدگاهي استراتژيک، لزوم رابطه سود بخش متقابل بين طرفهاي ذينفع در پروژه به منظور افزايش توانمنديها در ايجاد ارزش را بر مبناي تعادل منطقي در توزيع ريسکهاي پروژه مورد بحث قرارداده و با در نظر گرفتن خطمشي کيفيت سازمان مالک پروژه، راهنماييهاي لازم براي استقرار مديريت کيفيت در فرايندهاي پروژه را ارائه مينمايد.