گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  تاب آوری شبکه های مخابراتی

  تماس برای قیمت
  مشخصات محصول
  مخاطبین

   

   

  • آشنایی با شبکه
  • شناسایی آسیب پذیری شبکه
  • تهدید های بدافزارها در شبکه
  • آشنایی با انواع حملات شبکهو روشهای مقابله با آن
  • روشهای مدل سازی عددی ریسک
  • مدلسازی خطر پذیری بر اساس دارایی های حیاتی
  • روش های سناریو نویسیبر اساس مدل های خطر پذیری