گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  تحلیل و طراحی سیستم

  تماس برای قیمت

  اهداف کلی آموزش: 

  تحلیل و طراحی سیستم هاي اطلاعاتی مبتنی بر متدولوژي هاي مطرح توسعه سیستم 

  اهداف کلی آموزش: 

  تحلیل و طراحی سیستم هاي اطلاعاتی مبتنی بر متدولوژي هاي مطرح توسعه سیستم