گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  تقویم آموزش

   

  دوره هایStorage

    عنوان تعداد ساعت زمان بندی تاریخ شروع مبلغ قابل پرداخت 
  * HPE Accelerated SAN Essentials 32 پنجشنبه و جمعه 8 الی 16 98/2/5 1,000,000
  * HPE Accelerated SAN Essentials 32 پنجشنبه 16 الی 20 98/3/9 1,000,000
  * HPE Accelerated SAN Essentials Camp 32 شنبه الی سه شنبه 8 الی 16 98/3/25 1,000,000
  * EMC Information Storage and Management 30 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 98/2/14 1,350,000
  * EMC Information Storage and Management 30 پنجشنبه 8 الی 12 98/2/26 1,350,000
  * VNX Block Storage Deploy Management 32 چهارشنبه 17 الی 30/20 98/2/22 1,400,000
  * DELL EMC Unity Deep Dive 40 پنجشنبه 12 الی 18 98/2/12 2,150,000
  * DELL EMC Unity Deep Dive 40 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 98/3/19 2,310,000
  * DELL EMC Unity Deep Dive 40 پنجشنبه 12 الی 18 98/4/13 2,310,000
  * DELL EMC Data Domain 32 پنجشنبه 8 الی 12 98/2/26 2,600,000
  * DELL EMC Data Domain (camp) 32 شنبه الی سه شنبه 8 الی 16 98/3/25 3,000,000
  * DELL EMC Recover Point Management 32 جمعه 9 الی 13 98/3/31 3,100,000
  * DELL EMC Recover Point Management  (camp) 32 شنبه الی سه شنبه 8 الی 16 98/4/22 3,100,000
  * DELL EMC Recover Point Management 32 پنجشنبه 8 الی 12 98/5/24 3,100,000
  * DELL EMC VPLEX Management(camp) 40 شنبه الی چهارشنبه 8 الی 16 98/4/15 3,250,000
  * DELL EMC VPLEX Management 40 شنبه الی چهارشنبه 8 الی 16 98/5/12 3,250,000
  * vmax3 configuration management 32 چهارشنبه و پنجشنبه 8 الی 13 98/3/29 5,100,000
  * vmax3 bussines continiuty management 16 جمعه 8 الی 16 98/5/10 5,100,000
  * Managing HP 3PAR StoreServ I & II( Camp) 40 شنبه الی چهارشنبه 8 الی 16 98/2/7 2,500,000
  * Managing HP 3PAR StoreServ I & II  (camp) 40 شنبه الی چهارشنبه 8 الی 16 98/3/25 2,500,000
  * Managing HP 3PAR StoreServ I & II 40 شنبه الی چهارشنبه 8 الی 16 98/4/29 2,500,000

   

  دوره Virtualization

    عنوان تعداد ساعت زمان بندی تاریخ شروع مبلغ قابل پرداخت 
  * VMWare vSphere 6.5 ICM 48 پنجشنبه 12 الی 16 98/2/12 1,350,000
  * VMWare vSphere 6.5 ICM 48 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 98/3/19 1,350,000
  * VMWare vSphere 6.5 ICM 48 پنجشنبه 8 الی 12 98/3/30 1,350,000
  * VMWare vSphere 6.5 ICM 48 روزهای زوج 17 الی 20 98/4/15 1,350,000
  * VMWare vSphere 6.5 ICM 48 پنجشنبه و جمعه 8 الی 12 98/5/17 1,350,000
  * VMWare vSphere 6.5 ICM Camp 40 شنبه الی چهارشنبه 8 الی 16 98/6/9 1,600,000
  * VMWare vSphere 6.5 Optimize & Scale 40 شنبه 17 الی 30/20 98/2/14 1,500,000
  * VMWare vSphere 6.5 Optimize & Scale 40 پنجشنبه 12 الی 16 98/3/9 1,500,000
  * VMWare vSphere 6.5 Optimize & Scale 40 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 98/4/9 1,500,000
  * VMWare vSphere 6.5 Optimize & Scale Camp 40 شنبه الی چهارشنبه 8 الی 16 98/5/12 1,750,000
  * VMWare vSphere 6.5 Design & Deploy 40 پنجشنبه 12 الی 16 98/5/3 1,350,000
  * VMWare Horizen View 7.0  ICM 40 چهارشنبه 17 الی 30/20 98/2/25 1,450,000
  * VMWare Horizen View 7.0  ICM 40 چهارشنبه 17 الی 30/20 98/4/12 1,450,000
  * VMWare NSX 6.2 ICM 40 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 98/3/18 16,000,000
  * VMWare NSX 6.2 ICM 40 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 98/4/23 16,000,000
  * VMWare NSX 6.2 Design 32 تماس با واحد آموزش تماس با واحد آموزش 1,700,000
  * VMware SRM: ICM 24 شنبه الی دوشنبه 8 الی 16 98/4/1 1,550,000
  * VMware SRM: ICM 24 شنبه الی دوشنبه 8 الی16 98/5/12 1,550,000
  * VMware vSphere: Troubleshooting Workshop 40 سه شنبه 17 الی 30/20 98/4/11 1,550,000
  * VMware vSphere: Troubleshooting Workshop 40 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 98/6/17 1,550,000
  * VMware vSAN Deploy & Management 32 جمعه 8 الی 16 98/4/14 1,500,000
  * VMware vSAN Deploy & Management 32 شنبه الی سه شنبه 8 الی 16    98/5/12 1,500,000
  * VMware vRealize Operation Manager 40 سه شنبه 17 الی 30/20 98/4/22 1,550,000
  * VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 40 جمعه 9 الی 13 98/5/11 1,550,000
  * VMware vRealize log Insight 16 جمعه 14 الی 19 98/6/22 880,000
  * Citrix XenApp and XenDesktop 60 جمعه 8 الی 12 98/3/31 1,700,000
  * VMware Integrated OpenStack 24 پنجشنبه 16 الی 20 98/3/23 1,350,000
  * VMware Integrated OpenStack 24 شنبه 17 الی 30/20 98/4/15 1,350,000
  + Vmware Horizen VCP-DTM 45 پنجشنبه ها 14 الی 19 98/5/17 1,000,000
  + Vmware NSX 40 جمعه 14 الی 19 98/6/15 1,520,000
  + Vmware VSAN 20 - - 1,500,000
  + Vmware VSAN Design & Deploy 40 پنجشنبه هاا14 الی 19 98/6/21 1,100,000

   

  دوره Server

  * HP Server Solution ATP & ASE Bundle 32 پنجشنبه 12 الی 16 98/2/5 950,000
  * HP Server Solution ATP & ASE BundleCamp 32 شنبه الی سه شنبه 8 الی 16 98/4/1 950,000
  * Implementing Enterprise Backup & Recovery Solutions 32 جمعه و شنبه 8 الی 14 98/2/31 1,350,000
  * Implementing Enterprise Backup & Recovery Solutions 32 یکشنبه الی چهارشنبه 8 الی 16 98/4/29 1,350,000
  - HP Servers Linux Multipathing 30 یکشنبه 17 الی 20 98/5/13 950,000
  - HP Servers Linux Multipathing 30 پنجشنبه 9 الی 13 98/6/22 950,000
  * Veritas Netbackup 8.1 Administration 40 پنجشنبه 8 الی 13 98/4/20 1,350,000

   

  دوره های  SDN

  * SDN with OpenFlow and Ryu Controller 30 شنبه الی دوشنبه 8 الی 16 98/4/8 1,350,000
  * SDN with OpenFlow and Ryu Controller 30 شنبه الی دوشنبه 8 الی 16 98/5/26 1,350,000

   

  دوره Cloud Computing

    عنوان تعداد ساعت زمان بندی تاریخ شروع مبلغ قابل پرداخت 
  * Openstack Administration 36 پنجشنبه 8 الی 13 98/3/24 1,300,000
  * Openstack Administration 36 شنبه الی سه شنبه 8 الی 16 98/4/22 1,300,000
  * Openstack Administration 36 پنجشنبه 13 الی 17 98/5/17 1,300,000
  * VMware Integrated OpenStack 24 پنجشنبه 16 الی 20 98/4/20 1,300,000
  * VMware Integrated OpenStack 24 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 98/5/27 1,300,000
  * Oracle Integrated OpenStack 24 جمعه 9 الی 13 98/6/1 1,250,000

   

  دوره های استاندارد دیتاسنتر (EPI Datacenter)

    عنوان تعداد ساعت زمان بندی تاریخ شروع مبلغ قابل پرداخت 
  * CDCP 16 پنجشنبه و جمعه 8 الی 16 تماس با واحد آموزش 650,000
  * CTDC  (Certified TIA-942  Design Consultant) 24 - تماس با واحد آموزش 850,000
  * CTIA  (Certified TIA-942  Internal Auditor) 16 - تماس با واحد آموزش 650,000
  * CTEA  (Certified TIA-942  External Auditor) 16 - تماس با واحد آموزش 650,000
  * CDMS  (Certified Data Center Migration Specialist) 16 - تماس با واحد آموزش 650,000
  * CDSM  (Certified Data Center Safety Manager) 16 - تماس با واحد آموزش 650,000
  * CDRP  (Certified Data Center Risk Professional) 16 - تماس با واحد آموزش 650,000
  * CDFOM  (Certified Data Center Facilities Operations Manager) 24 - تماس با واحد آموزش 850,000
  * CDCP (Certified Data Center Professional) 16 - تماس با واحد آموزش 650,000
  * CDCS  (Certified Data Center Specialist) 24 - تماس با واحد آموزش 850,000
  * CDCE (Certified Data Center Expert) 24 - تماس با واحد آموزش 850,000

   

  دوره های Data Base

    عنوان تعداد ساعت زمان بندی تاریخ شروع مبلغ قابل پرداخت 
  * SQL Server 2016 Design 40 یکشنبه 17 الی 30/20 97/3/18 1,100,000
  * SQL Server 2016 Administration 40 جمعه 8 الی 14 98/4/20 1,100,000
  * SQL Server 2016 Design 40 پنجشنبه 16 الی 20 98/4/14 1,100,000
  * SQL Server 2016 Administration 40 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 98/5/20 1,100,000
  * SQL Server 2016 Administration 40 پنجشنبه 16 الی 20 98/6/7 1,100,000
  * SQL Server 2016 Design 40 چهارشنبه 17 الی 30/20 98/5/31 1,100,000
  * SQL Server Advance 32 جمعه 8 الی 14  98/4/28 1,200,000
  * SQL Server Data Tools (SSIS) 30 یکشنبه 17 الی 30/20 98/6/10 990,000
  * NoSQL Database 50 چهارشنبه 17 الی 30/20 98/3/29 1,220,000
  * MongoDB, Redis, Casandra, Postgre 50 روزهای زوج 17 الی 30/20 98/4/10 1,220,000
  NoSQL Database 1,220,000
  * SQL Server Performance Tuning 32 جمعه 9 الی 13 98/5/25 900,000
  * Data Mining Algorithms and Python tools 60 روزهای زوج 17 الی 20 98/4/1 1,350,000
  * Python for Data Mining 70 پنجشنبه 12 الی 16 98/4/6 1,420,000
  * Web crawling and web scraping Workshop 16 شنبه و یکشنبه 8 الی 16 98/4/2 750,000
  * Big Data Workshop 16 شنبه و یکشنبه 8 الی 16 98/4/9 750,000
  * Hadoop 2 50 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 98/4/16 1,450,000
  * Storm/Spark 50 پنجشنبه 8 الی 12 98/4/27 1,450,000
  * Data Mining with R 40 چهارشنبه 17 الی 30/20 98//5/10 1,100,000

   

  دوره های طراحی تجربه کاربری و رابط کاربری

    عنوان تعداد ساعت زمان بندی تاریخ شروع مبلغ قابل پرداخت 
  * دوره مقدماتی طراحی تجربه کاربری 24 جمعه 9 الی 13 98/3/24 1,000,000
  User Experience/ User Interface Design Fundamentals
  * دوره مقدماتی طراحی تجربه کاربری 24 جمعه 9 الی 13 98/5/11 1,000,000
  User Experience/ User Interface Design Fundamentals
  * کاربرپژوهی 21 پنجشنبه 16 الی 20 98/3/23 960,000
  UX User Research in UX Design
  * معماری اطلاعات 12 پنجشنبه 12 الی 16 98/6/15 790,000
  Information Architecture
  * طراحی رابط کاربری 12 چهارشنبه  17 الی 30/20 98/5/16 650,000
  User Interface Design
  * آزمون کاربرد پذیری 10 تماس با واحد آموزش تماس با واحد آموزش 500,000
  * Usability Testing
  * اینفوگرافی 16 شنبه و یکشنبه 8 الی 16 98/3/25 750,000

   

  Network

    عنوان تعداد ساعت زمان بندی تاریخ شروع مبلغ قابل پرداخت 
   * Network+ 30 پنجشنبه ها 09 الی 13 98/3/23 220,000
   * MCSA 160  دوشنبه و چهارشنبه17 الی20 98/4/3 2,200,000
   * MCSE 240 پنجشنبه ها 9 الی 14 98/4/6 3,200,000
  * CCNA Route & Switch 60 چهارشنبه 17 الی 30/20 98/2/25 1,000,000
  * CCNA Route & Switch 60 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 30/20 98/3/22 1,000,000
  * CCNA Data Center 45 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 30/20 98/3/24 1,000,000
  * CCNA Cloud 45 چهارشنبه 30/16 الی 30/20 98/4/12 1,000,000
  * CCNA Security 40 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 98/2/7 1,000,000
  * CCNA Security 40 یکشنبه و سه شنبه 14 الی 17 98/3/24 1,000,000
  + CCNA Security 45 شنبه و چهارشنبه 17/30الی 20/30 98/4/19 1,000,000
  * CCNP Security 140 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 30/20 98/6/10 3,300,000
  + CCNP Security  PACK 120 یکشنبه و سه شنبه 17/30الی 20/30 98/4/9 3,300,000
  * CCNP Data Center 130 چهارشنبه 17 الی 30/20 98/3/22 3,500,000
  * CCNP Data Center 130 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 30/20 97/5/22 3,500,000
  * CCNP Route & Switch 100 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 30/20 98/3/19 2,950,000
  * CCNP Route & Switch 100 شنبه و دوشنبه 17 الی 30/20 98/4/10 2,950,000
  + Implementing Cisco MPLS 98 - تماس   1,050,000
  + Implementing Cisco  Qos 40 - تماس   1,050,000
    Cisco CCNA Wireless 40 جمعه ها 9 الی 14 98/4/28 1,500,000
  + Cisco ISE 40 - تماس   1,300,000
  - Cisco IWAN 40   تماس   2,800,000
  + Cisco Fire Power 40 - تماس   1,100,000
  * Cisco Fire Power 40 یکشنبه ها 17/30 الی 20/30 98/4/9 1,100,000
  * Cisco Fire Power 40 جمعه ها 9 الی 13 98/6/1 1,100,000
  + CCNA Collaboration 45 شنبه و دوشنبه 17/30الی 20/30 98/3/18 1,000,000
  + CCNP Routing & Switching Pack 100 یکشنبه و سه شنبه 17/30الی 20/30 98/5/27 2,400,000
  + CCIE Routing & Switching 110 پنجشنبه ها 14 الی 19 98/4/27 3,100,000
  + CCNA Routing & Switching 60 جمعه 9 الی14 98/5/18 900,000
  + CCNP Route 50 جمعه 9 الی14 98/5/25 1,000,000
  + Linux LPIC-1 48 پنجشنبه ها 9الی 14 98/3/23 1,000,000
  + Linux LPIC-2 48 پنجشنبه ها 9الی 14 98/5/18 1,250,000
  * Linux LPIC-1 50 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 98/4/22 1,000,000
  * Linux LPIC-2 50 چهارشنبه 14 الی 30/17  98/6/21 1,000,000
    Docker 40 جمعه 9 الی14 98/4/21 1,500,000
  + Mikrotik  MTCNA 36 جمعه 9 الی14 98/3/31 650,000
  + Mikrotik  customized1(BGP+OSPF+MPLS+PBR+Tunnel) 45 دوشنبه و چهارشنبه 17:30 الی 20:30 98/5/14 990,000
  + Mikrotik  customized1(BGP+OSPF+MPLS+PBR+Tunnel) 45 - - 990,000
  * SCOM 45 شنبه الی دوشنبه 8 الی 15 98/4/1 990,000
  * Skype For Business 50 پنجشنبه 16 الی 20 98/4/7 990,000
   

   

  Security

    عنوان تعداد ساعت زمان بندی تاریخ شروع مبلغ قابل پرداخت 
  * Security+ 32 دوشنبه و چهارشنبه 17:30 الی 20:30 98/2/11 550,000
  * Security+ 32 پنجشنبه ها 10 الی 14 98/3/10 550,000
  * Security+ 32 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 98/5/15 550,000
  * CEHv10 with Kali linux 50 چهارشنبه ها 17 الی 21 98/3/22 1,000,000
  * CEHv10 with Kali linux 50 پنجشنبه ها 10 الی 14 98/4/27 1,000,000
  * CEHv10 with Kali linux 50 جمعه ها 9 الی 13 98/5/18 1,000,000
  * PWK 32 سه شنبه 17 الی 30/20 98/4/19 1,000,000
  * PWK 32 جمعه ها 9 الی 13 98/6/15 1,000,000
  * SANS 504 48 پنجشنبه و جمعه 9 الی 14 98/3/23 1,600,000
  * SANS 401 48 پنجشنبه و جمعه 9 الی 14 98/3/23 1,600,000
  * SANS 542 48 دوشنبه ها 17 الی 20 98/4/17 1,500,000
  * SANS 642 48 دوشنبه ها 17 الی 20 98/6/11 1,500,000
  * SANS 542 48 سه شنبه  ها 17 الی 20 98/5/15 1,500,000
  * SANS 642 48 جمعه ها 9 الی 13 98/6/29 1,500,000
  * CASE.java(java Security) 30 تماس با واحد آموزش - 1,000,000
  * CASE.Net(.net Security) 30 تماس با واحد آموزش - 1,000,000
    ECSP(Securcoding) 30 تماس با واحد آموزش - 1,000,000
    PCI-DSS 30 دوشنبه و چهارشنبه 98/4/10 1,100,000
    Android Security 24 تماس با واحد آموزش - 1,000,000
    Linux Hardening 40 تماس با واحد آموزش - 1,000,000
    Microsoft Hardening 40 تماس با واحد آموزش - 1,000,000
    Cisco Hardening 40 تماس با واحد آموزش - 1,000,000
    F5(Admin&tshoot,LTM,ASM) 80 پنجشنبه ها 9 الی 15 98/4/6 4,350,000
  * CHFI-ECSA-LPT-AWAE-WIFU-SSCP-CISA-CRISC-CISM-CGEIT… فقط درصورت درخواست سازمانی
  * SANS,500,501,504,530,580,617,572,507,…
    Fortinet, Juniper, F5….
  *

   

  NOC

    عنوان تعداد ساعت زمان بندی تاریخ شروع مبلغ قابل پرداخت 
  * Solarwinds Pack 40 پنجشنبه و جمعه 98/4/6 1,850,000
    Zabbix 30 جمعه ها 9 الی 14 98/4/21 750,000
   

   

  SOC

    عنوان تعداد ساعت زمان بندی تاریخ شروع مبلغ قابل پرداخت 
  * Security Operation Center Analyst  25 تماس با واحد آموزش - 800,000
  * Splunk Fundamentals 16 تماس با واحد آموزش - 550,000
  * ArcSight Logger Administration 24 تماس با واحد آموزش - 900,000
  *  ArcSight ESM 6.5 30 تماس با واحد آموزش - 1,100,000
  * ArcSight SmartConnector 16 تماس با واحد آموزش - 600,000
    SCADA water 32 یکشنبه تا سه شنبه 98/4/9 1,600,000
    SCADA Electricity 32 یکشنبه تا سه شنبه 98/4/9 1,600,000
    SCADA Oil and Gas 32 شنبه تا دوشنبه 98/4/1 1,600,000
    عنوان تعداد ساعت شهریه بازای هر نفر 
  * Microsoft Excel Basic 30 350,000
  * Microsoft Excel Advance 30 500,000
  * Microsoft Excel Programming 25 550,000
  * Excel Business Intelligence 25 550,000
  * SharePoint  End User 30 550,000
    Exchange 45 850,000
  * SharePoint  Power User 30 600,000

   

  دوره های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات و ...

    عنوان تعداد ساعت شهریه بازای هر نفر 
  * ITIL Foundation 3.0 24 750,000
  * ITIL Service Lifecycle Certifications: Service Operations 24 750,000
  * Cobit 5.0 Foundation 24 750,000
  * دوره مقدماتی بنیادی معماری فناوری اطلاعات سازمانی 16 850,000
  * دوره پیشرفته بنیادی معماری فناوری اطلاعات سازمانی 16 850,000
  * دوره حرفه ای بنیادی معماری فناوری اطلاعات سازمانی 16 850,000
  * دوره معماری سازمانی و توسعه نرم افزار در سازمان 16 850,000
  * CIW Package 120 2,300,000
  * Digital Marketing & SEO 30 750,000
  مهندسی نرم افزار ، برنامه نویسی ، اسکرام

   

  دوره های آموزشی جاوا ، پایتون و موبایل

    عنوان تعداد ساعت زمان بندی تاریخ شروع مبلغ قابل پرداخت (ریال)
  * PHP Programming Basic 40 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 98/3/18 750,000
  * PHP Programming Basic 40 جمعه 8 الی 12 98/4/14 750,000
  * PHP Programming Advance 40 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 98/6/9 850,000
  * JAVA Core Programming 35 پنجشنبه 8 الی 12 98/4/20 850,000
  * Android Application Development 36 پنجشنبه 16 الی 20 98/4/20 850,000
  * IOS Programming Basic 30 جمعه 8 الی 12 98/4/21 850,000
  * IOS Programming Advance 30 جمعه 13 الی 18 98/6/22 850,000

   

  دوره های آموزشی برنامه نویسی وب

    عنوان تعداد ساعت زمان بندی تاریخ شروع مبلغ قابل پرداخت (ریال)
  * React & React Native 36 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 98/3/19 1,000,000
  * React & React Native 36 پنجشنبه 12 الی 16 98/4/14 1,000,000
  * React & React Native 36 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 98/5/20 1,000,000
  * Mern or Mean Stack 60 پنجشنبه 8 الی 12 98/4/7 1,000,000
  * MongoDB, Express, (Angular or React), Node.js 1,000,000
  * Mern or Mean Stack 60 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 98/5/19 1,000,000
  * MongoDB, Express, (Angular or React), Node.js 1,000,000
  * Angular 35 شنبه 17 الی 30/20 98/4/15 850,000
  * Programming in HTML5 with CSS & JavaScript  35 جمعه 8 الی12 98/3/24 850,000
  * Programming in HTML5 with CSS & JavaScript 35 چهارشنبه 30/16 الی 30/20 98/4/19 850,000
  * ASP.Net Core 32 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 98/5/26 850,000
  * ASP.Net MVC 6.0 32 دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20 98/6/16 900,000
  * ASP.Net MVC 6.0 32 پنجشنبه 9 الی 13 97/11/4 900,000
  * Test Driven Development 32 تماس با واحد آموزش تماس با واحد آموزش 900,000
  * Domain Driven Design 32 تماس با واحد آموزش تماس با واحد آموزش 1,000,000
  Dourtal