گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  دوره سرممیزی استاندارد ISO 27001

  تماس برای قیمت
  مميزی لازمه موفقيت هر سيستم مدیریتی می باشد. مميزی کارآمد تنها راه اطمينان از صحت تدابير سازمان برای محافظت از دارایی های خود است. از این رو مميزان با مسووليت ها و چالش های سنگين و مسائل پیچيده روبرو هستند. در این دوره آموزشی، شرکت کنندگان با روند مميزیISO 27001 آشنا شده و روش های انجام مميزی برای (Certification Bodies) را فرا می گيرند.
  مفاد آموزشی این دوره به تائيد سازمان IRCA که ناظر بر فعاليت مميزان است ، رسيده است.
  در پايان دوره آموزشی برای شرکت کنندگانی که آزمون های شفاهی و کتبی (چند گزينه ای) را با موفقيت طی کرده باشند، گواهينامه بين المللی سرمميزیISO 27001 از سوی Certificate Body بين المللی صادر خواهد شد.
   

   

  مميزی لازمه موفقيت هر سيستم مدیریتی می باشد. مميزی کارآمد تنها راه اطمينان از صحت تدابير سازمان برای محافظت از دارایی های خود است. از این رو مميزان با مسووليت ها و چالش های سنگين و مسائل پیچيده روبرو هستند. در این دوره آموزشی، شرکت کنندگان با روند مميزیISO 27001 آشنا شده و روش های انجام مميزی برای (Certification Bodies) را فرا می گيرند.
  مفاد آموزشی این دوره به تائيد سازمان IRCA که ناظر بر فعاليت مميزان است ، رسيده است.
  در پايان دوره آموزشی برای شرکت کنندگانی که آزمون های شفاهی و کتبی (چند گزينه ای) را با موفقيت طی کرده باشند، گواهينامه بين المللی سرمميزیISO 27001 از سوی Certificate Body بين المللی صادر خواهد شد.