گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  دوره ممیزی داخلی استاندارد ISO 27001

  تماس برای قیمت
  افزايش تعداد نفوذها به سيستم های اطلاعاتی و ارزش روزافزون اطلاعات، اهميت حفاظت اطلاعات را برای سازمان ها بیش از گذشته آشکار کرده است. سيستم مدیريت امنيت اطلاعات (ISMS) با کنترل عوامل انسانی، روندها و سيستم های IT سازمان، حفظ امنيت اطلاعات حساس سازمان را تضمين می کند.
  شرکت کنندگان در اين دوره آموزشی علاوه بر آشنايی با استاندارد امنيت اطلاعات در طی اين دوره، با روش های مميزی داخلی ISMS که مطابق با استانداردISO 27001 و الزامات بخش دوم ازISO 27001 می باشد، از طريق شرکت در کارگاه ها و آموزش های عملی آشنا می شوند.

   

  افزايش تعداد نفوذها به سيستم های اطلاعاتی و ارزش روزافزون اطلاعات، اهميت حفاظت اطلاعات را برای سازمان ها بیش از گذشته آشکار کرده است. سيستم مدیريت امنيت اطلاعات (ISMS) با کنترل عوامل انسانی، روندها و سيستم های IT سازمان، حفظ امنيت اطلاعات حساس سازمان را تضمين می کند.
  شرکت کنندگان در اين دوره آموزشی علاوه بر آشنايی با استاندارد امنيت اطلاعات در طی اين دوره، با روش های مميزی داخلی ISMS که مطابق با استانداردISO 27001 و الزامات بخش دوم ازISO 27001 می باشد، از طريق شرکت در کارگاه ها و آموزش های عملی آشنا می شوند.