گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  دولت الکترونیک

  تماس برای قیمت

  اهداف کلی آموزش:   

  اجرایی نمودن و تحقق نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن 

  اهداف کلی آموزش:   

  اجرایی نمودن و تحقق نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن