گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  سمینار اصول و مبانی الزمات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

  تماس برای قیمت
  • امانه مدیریت امنیت اطلاعات
  • یکپارچگی سیستم
  • پذیرش ریسک
  • تحلیل ریسک
  • تشخیص ریسک
  • برآورد ریسک
  • مدیریت ریسک
  • مواجهه با ریسک
  • لیست فعالیت های قابل اجرا ی تحت استاندارد
  • اجرا و مدیریت ISMS
  • پیاده سازی و اجرای ISMS
  • نظارت و بازبینی ISMS
  • نگهداری و بهبود ISMS
  • الزامات مستند سازی
  • مسئولیت های مدیریتی
  • مدیریت منابع
  • بازنگری مدیریتی ISMS
  • بهبود ISMS