گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  سمینار GSNA GIAC Systems and Network Auditor

  تماس برای قیمت

  دانش، مهارت و توانایی در تکنیک های آنالیز ریسک و برای اجرای بازرسی فنی سیستم اطلاعاتی است . افرادی که مسئول امن سازی و بازرسی آنها را برعهده دارند را داشته باشند. بنابراین ، این دوره بر اساس تهدیدات  و آسیب پذیری ها، روش مقابله و دفاعی را می سازیم در این . در این دوره ، روشی برای ایجاد یک برنامه برای بررسی امنیت سازمانی ارائه خواهد شد و تنظیمات امنیتی صحیح برای سازمان تشریح خواهد شد و نیز اینکه چگونه این تنظیمات می توانند برای خودکار سازی فرآیندها استفاده شوند.

  دانش، مهارت و توانایی در تکنیک های آنالیز ریسک و برای اجرای بازرسی فنی سیستم اطلاعاتی است . افرادی که مسئول امن سازی و بازرسی آنها را برعهده دارند را داشته باشند. بنابراین ، این دوره بر اساس تهدیدات  و آسیب پذیری ها، روش مقابله و دفاعی را می سازیم در این . در این دوره ، روشی برای ایجاد یک برنامه برای بررسی امنیت سازمانی ارائه خواهد شد و تنظیمات امنیتی صحیح برای سازمان تشریح خواهد شد و نیز اینکه چگونه این تنظیمات می توانند برای خودکار سازی فرآیندها استفاده شوند.