گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  سمینار ISO 27001_Internal Audit

  تماس برای قیمت

  آموزش ایزو 27001

  • معرفي مديريت امنيت اطلاعات بر پايه استاندارد ISO 27001
  • نقش گروه هاي ذينفع در ISMS
  • سطوح امنيت اطلاعات
  • تعاريف و واژگان
  • منافع و ريسک هاي بکارگيري ISMS
  • مراحل اجراي ISMS
  • معرفي خانواده ISMS
  • تشريح الزامات ISMS
  • معرفي چرخه PDCA
  • تشريح مدل ISMS و چرخه بهبود
  • مديريت مميزي بر مبناي ISO 19011
  • طرف هاي درگير در مميزي
  • مراحل اجراي مميزي
  • آماده سازي الزامات مميزي
  • برنامه ريزي مميزي
  • اجراي فرآيند مميزي و اصول اثر بخش اجرا
  • عدم انطباق و اقدامات اصلاحي
  • تعاريف
  • گزارش دهي عدم انطباق
  • اصول گزارش دهي عدم انطباق ها
  • طبقه بندي عدم انطباق ها
  • اصول اساسي سنجش مغايرت
  • مراحل صدور NCR
  • رويکردهاي روانشناختي در مميزي
  • نکات کليدي موفقيت در مميزي
  • اصول برقراري ارتباط اثر بخش
  • فرآيند برقراري ارتباط
  • اصول مصاحبه
  • تکنينک هاي پرسش و پاسخ
  • تکنيک هاي جمع آوري شواهد عيني و مشاهدات
  • آماده سازي چک ليست
  • اصول يادداشت برداري
  • مديريت زمان
  • گزارش دهي
  • اهميت گزارش
  • انواع گزارشات
  • کيفيت گزارشات
  • اصول گزارش نويسي
  • قوانين و مقررات مميزي
  • نقش و مسئوليت هاي مميزين
  • صلاحيت هاي مميزين
  برچسب های محصول