گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  سند راهبردی آموزش

  سند راهبردی آموزش

  •          روزمرگی

  فرهنگ اجتماعي و سياسي شکل‌گرفته در جامعه ما بافرهنگ مبتني بر برنامه‌ریزی، به ويژه طولاني مدت، فاصله دارد

   

  •          بی‌توجهی به تغییرات

  وجود شرايط ناپايدار دركشورهاي خاورميانه

  •          عدم تناسب اهداف با توانمندی‌ها

  توجه به محدودیت‌ها يكي از اصول اولیه مديريت استراتژیک است

  •          عدم درک مناسب شرایط قبلی ، فعلی و آینده

  استراتژي طرحي است كه در زمان حاضر با توجه به رابطه ميان حال و گذشته براي وصول به اهداف در آينده ترسيم می‌شود

   

  گزارش آماری از وضعيت آموزش در صنايع ايالات متحده   Industry Report -ASTD

  •           توسعه آموزش به70 درصد از كاركنان
  •           هزينه بين 60-50 ميليارد دلارسالانه(1تا 2 درصد حقوق و مزايا)
  •            سرانه آموزش 30 ساعت
  •            بيشترين آموزش‘ صنعت حمل و نقل ‘ ارتباطات و خدمات شهری
  •            استفاده از اينترنت حدود 50 درصد برای آموزش

   

   

  هزينه آموزش ( كشورهای صنعتی جهان)

   

           اروپا                             2/3 درصد حقوق و مزايای كاركنان     

            آمريكا                           2 درصد حقوق و مزايای كاركنان 

             ژاپن                            2/1 درصد حقوق و مزايای كاركنان   

   

  آموزش چیست؟

  •          آموزش به هر نوع فعالیت برنامه ریزی شده توسط سازمان گفته می شودکه جهت تسهیل کار کارمندان و کسب قابلیتهای لازم کاری طراحی گردیده است.
  •          در حقیقت روشی است برای افزایش کارایی انسانی.

  هدف از آموزش چیست؟

  •          هدف از آموزش اینست که کارمندان بر دانش، مهارت و رفتار حرفه ای که در برنامه های آموزشی مورد تاکید قرار می گیرد تسلط یافته و آنرا در فعالیتهای روزمره خود به کار بندند.

  آموزش راهبردی چیست؟

  •          آموزش راهبردی آموزشی است که در راستای دستیابی سازمان به برنامه راهبردی یا طرح تجاری کل سازمان ایجاد شده و به آن کمک می نماید.

  طرح ریزی راهبردی/استراتژیک چیست؟

  •          طرح ریزی راهبردی آموزش قسمتي از طرح ریزی استراتژيك هر سازمان است، كه طيآن مشخص مي‌گردد كه براي رسيدن به اهداف استراتژيك سازمان چه نيروهايي مورد نياز است و چگونه مي‌توان آنها را تامين نمود.
  •          براي انجام طرح ریزی آموزش بايد اهداف استراتژيك سازمان مشخص باشد و بر اساس آن تحليلي از نيروي انساني مورد نياز به عمل آيد.
  •          طرح ریزی آموزش عبارت است از پيش‌بيني نيازهاي سازمان از لحاظ منابع انساني و برنامه‌ريزي مراحلي كه براي برآوردن آن نيازها بايد طي شود.

  نگرش سيستمی - استراتژيك به آموزش

  •          نگرش سيستمي    Systems View  
  •          جهت گيری استراتژيك     Strategic Direction
  • تعامل بين عناصر و فعاليت های آموزشی
  • تعامل بين نظام آموزش با ديگر نظامهای منابع انسانی
  • آموزش در راستای تحقق ماموريت و اهداف سازمانی

   

   

   

   

  مقايسه بين نگرش سيستمی-استراتژيك و نگرش سنتی

  نگرش سنتی

                            نگرش سيستمي-استراتژيك

  تمركز آموزش بر انتصاب يا تغيير  شغل

  ارتباط نزديك با اهداف و استراتژيهای سازماني

  عدم توجه مديران عالی به آموزش

  تعامل بين برنامه ريزی آموزشی با برنامه ريزی- عملياتی

  آموزش مديريت در سطوح پائين

  برقراری ارتباط بين نظام آموزش و ديگر نظامهای منابع انسانی

  عدم پيوند بين آموزش و اهداف سازمانی

  ارزشيابی جامع و مستمر و ارائه بازخورد

   

  عدم پيوند بين آموزش و ديگر نظام هاي مديريتی

   

   

   

   

   

   

  مولفه های اساسی نگرش سیستمی استراتژیک

   

  الف: سياست گذاری و تدوين استراتژی آموزشی   Policy Making

  ب: طرح ریزی و اجرا    Planning & Implementation

  ج: ارزشيابی آموزشی   Evaluation 

   

  مديريت منابع انساني

  سطح استراتژيك

  •          چه نوع توانايي هايي
  •          چه نوع اطلاعات و معلوماتي
  •          چه نوع آموزشهايي
  •          چه همكاران جديدي
  •          چه نوع سيستم ارزشيابي
  •          چه نوع سيستم جبران خدمتي

   

   

  سطح تاكنيكي

  •          برنامه‌ريزي
  •          كارمند يابي
  •          ارزشيابي
  •          آموزش
  •          جبران خدمت
  •          نگهداري و توسعه

  سطح عملياتي

  •          هدايت كارهاي روزمره
  •          مرتبط به منابع انساني

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  مديريت سازمان

       سطح استراتژيك

  •          چه كاري را انتخاب كنيم
  •          عرضه و تقاضا
  •          انتخاب و انطباق
  •          چه نوع روش توليدي
  •          تعيين و تامين منابع جهت توليد
  •          قلمرو بازار

       سطح تاكتيكي

  •          سازمان دهي
  •          تعيين نوع كار و فرآيندها
  •          ايجاد و توسعه منابع

  سطح عملياتي

  •          هدايت كارهاي
  •          مربوط به وظايف

   

   

  طرح ریزی و اجرا

   

  طرح ریزی

  فرآيند انتقال از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب با توجه به منابع و محدوديتها در زمان مشخص را برنامه‌ريزي مي‌گويند.

   

   

   

   

  ارزیابی نیاز ها

  اهداف ارزیابی نیاز ها

  •       شناسایی اینکه آیا نیاز های آموزشی مشخص شده اند
  •      شناسایی اینکه این نیاز ها برای چه افرادی هستند
  •       شناسایی اینکه چه وظایفی باید انجام گردد

  افراد دخیل در ارزیابی نیاز ها

  •       مدیران ( ارشد و میانی )
  •       متخصصان حوزه های مورد ارزیابی

  u      Job incumbents.

  ابزار های ارزیابی نیاز ها

  •       آزمون های عملکرد
  •       پرسشنامه ها و ارزیابی ها
  •       مشاهدات
  •       تمرکز بر گروه های کاری
  •       مصاحبه
  •       نمونه های کاری
  •       استاندارد های صنعتی
  •       سوابق کار
  •       مشاوره با کارکنان کلیدی
  •       تجزیه و تحلیل گزارشات شرکت و رسانه های چاپی
  •       چک لیست ها

   

   

   

   

  آموزش راهبردی

   

  •       پیشبرد عبلکرد به سمت اهداف
  •       تمرکز بر اینکه چه چیز هایی در چه زمانی مورد نیاز است
  •       Formal training enhanced by informal learning.
  •       یادگیری پشتیبانی شده توسط سازمان
  •       انتقال دانش :
  •       دانش صریح
  •       دانش ضمنی