گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  مدیریت امنیت اطلاعات

  تماس برای قیمت

  اهداف کلی آموزش:   

  پایه گذاري ، پیاده سازي ، بهره برداري ، نظارت ، باز بینی ، نگهداري و بهبود امنیت اطلاعات 

  اهداف کلی آموزش:   

  پایه گذاري ، پیاده سازي ، بهره برداري ، نظارت ، باز بینی ، نگهداري و بهبود امنیت اطلاعات