گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  معماری (فناوری اطلاعات) سازمانی

  تماس برای قیمت

  اهداف کلی آموزش:   

  هم راستا نمودن فناوري اطلاعات با کسب و کار جهت بهبود کارائی و بازدهی 

  اهداف کلی آموزش:   

  هم راستا نمودن فناوري اطلاعات با کسب و کار جهت بهبود کارائی و بازدهی