گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات

  تماس برای قیمت

  اهداف کلی آموزش:

  • همراستا نمودن فناوري اطلاعات با کسب و کار جهت بهبود کارائی و بازدهی
  •  استفاده از فناوري اطلاعات در مکانیزم
  •  هاي مدیریتی و کنترل امنیت اطلاعات

  اهداف کلی آموزش:

  • همراستا نمودن فناوري اطلاعات با کسب و کار جهت بهبود کارائی و بازدهی
  •  استفاده از فناوري اطلاعات در مکانیزم
  •  هاي مدیریتی و کنترل امنیت اطلاعات