گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  پیاده سازی ISMS

  تماس برای قیمت

    این دوره آموزشی جهت آموزش شناخته شده ترین شیوه استاندارد سازی در حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این دوره به منظور آشنایی مدیرانی که ایده  پیاده سازی این استاندارد را در سازمان خود دارند تعریف و ارائه شده است. امنیت همواره اصلی ترین  دغدغه های مدیران و کارشناسان در سطوح مختلف می باشد. جهت ایجا امنیت لازم در سازمانها، مدیران به تنیک ها و استانداردهای مختلفی در حوزه فناوری اطلاعات روی آورده اند. این دوره به منظور شناخت  مخاطبان ادر مورد روشهای پیاده سازی  امنیت در حوزه فناوری اطلاعات به روش مدیریت امنیت فناوری اطلاعات(ISMS) طراحی شده است

  اهداف دوره:

  این استاندارد ایده ای برای طراحی، استقرار، پياده سازی، عمليات، نظارت، بازنگری، حفظ، نگهداری و بهبود کیفیت سيستم مديريت امنيت اطلاعات جهت حفاظت از تمامیت اطلاعاتی سازمان ها مطرح میشود. پس، تمامی داده های مالی و محرمانه  سازمان امن میگردد و امکان دسترسی غيرمجاز به اين اطلاعات حساس به حداقل می رسد .

   

    این دوره آموزشی جهت آموزش شناخته شده ترین شیوه استاندارد سازی در حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این دوره به منظور آشنایی مدیرانی که ایده  پیاده سازی این استاندارد را در سازمان خود دارند تعریف و ارائه شده است. امنیت همواره اصلی ترین  دغدغه های مدیران و کارشناسان در سطوح مختلف می باشد. جهت ایجا امنیت لازم در سازمانها، مدیران به تنیک ها و استانداردهای مختلفی در حوزه فناوری اطلاعات روی آورده اند. این دوره به منظور شناخت  مخاطبان ادر مورد روشهای پیاده سازی  امنیت در حوزه فناوری اطلاعات به روش مدیریت امنیت فناوری اطلاعات(ISMS) طراحی شده است

  اهداف دوره:

  این استاندارد ایده ای برای طراحی، استقرار، پياده سازی، عمليات، نظارت، بازنگری، حفظ، نگهداری و بهبود کیفیت سيستم مديريت امنيت اطلاعات جهت حفاظت از تمامیت اطلاعاتی سازمان ها مطرح میشود. پس، تمامی داده های مالی و محرمانه  سازمان امن میگردد و امکان دسترسی غيرمجاز به اين اطلاعات حساس به حداقل می رسد .