-      عدم نگهداری اطلاعات حساس

-      محافظت از اطلاعات ذخیره شده دارندگان کارت

-      ویژگی های احراز هویت امن

-      ثبت رخدادهای مربوط به نرم افزار

-      توسعه نرم افزار امن

-      استفاده از فناوری‌های بی سیسم

-      آزمون‌ مورد نیاز نرم افزار و مدیریت آسیب پذیری ها 

 سازگاری با موارد امنیت شبکه

-      محافظت در مقابل اینترنت

-      سازگاری با دسترسی‌های راه دور بصورت امن

-      محافظت از اطلاعات حساس در زمان انتقال

-      محافظت از دسترسی‌های مدیریتی

-      ایجاد مستندات راهنما برای مشتریان و پیمانکاران

-      برگذاری آموزش و تعین مسئولیت های امنیت نرم افزار