این دوره برای تکنسینها، کارشناسان و مدیرانی که در شبکه های موبایل کشور مشغول به فعالیت هستند و همچنین سایر افرادی که مایل به یادگیری شبکه های GSM و GPRS میباشند در نظر گرفته شده است.