گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Architecting Splunk 7.2 Enterprise Deployments

  تماس برای قیمت

  در این دوره نه ساعته بر استقرار شرکتهای بزرگ متمرکز است. دانش پذیران  مراحل و بهترین روشها را برای برنامه ریزی ، جمع آوری داده ها و اندازه گیری برای استقرار توزیع ها آشنا خواهند شد.

  •   تعریف مورد نیاز
  •   فهرست و برنامه ریزی زیرساخت ها
  •   جمع آوری داده ها
  •   مدیریت استقرار
  •   درک داده
  •   ملاحظات جستجو کنید
  •   عملیات و مدیریت

  در این دوره نه ساعته بر استقرار شرکتهای بزرگ متمرکز است. دانش پذیران  مراحل و بهترین روشها را برای برنامه ریزی ، جمع آوری داده ها و اندازه گیری برای استقرار توزیع ها آشنا خواهند شد.

  •   تعریف مورد نیاز
  •   فهرست و برنامه ریزی زیرساخت ها
  •   جمع آوری داده ها
  •   مدیریت استقرار
  •   درک داده
  •   ملاحظات جستجو کنید
  •   عملیات و مدیریت