گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  ArcSight

  تماس برای قیمت

  در دنیای  امنيت از تکنولوژی  نوینی به نام  Security Incident and Event Management و يا به اختصار SIEM جهت  پايش، تشخيص و پاسخگويي به رویداد های  امنيتی در مرکز عمليات امنيت SOC بهره برداری نموده است .کمپانی ArcSight با توجه به گزارشات سالانه  موسسه تحقيقات معتبر Gartner  پیشرودر این  تکنولوژی در جهان بوده استدر کشور ما نيز با توجه به نيازهای امنيتی سازمان ها و موسسات مختلف ايجاد مراکز عمليات امنيت SOC استفاده از محصول ArcSight با سرعتی باور نکردنی در حال رشد می باشد

  در دنیای  امنيت از تکنولوژی  نوینی به نام  Security Incident and Event Management و يا به اختصار SIEM جهت  پايش، تشخيص و پاسخگويي به رویداد های  امنيتی در مرکز عمليات امنيت SOC بهره برداری نموده است .کمپانی ArcSight با توجه به گزارشات سالانه  موسسه تحقيقات معتبر Gartner  پیشرودر این  تکنولوژی در جهان بوده استدر کشور ما نيز با توجه به نيازهای امنيتی سازمان ها و موسسات مختلف ايجاد مراکز عمليات امنيت SOC استفاده از محصول ArcSight با سرعتی باور نکردنی در حال رشد می باشد

  برچسب های محصول