گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Business Intelligence

  تماس برای قیمت
  فروشنده: microsoft

  درواقع هوش تجاري یا  Business Intelligence به  مجموعه‌اي از فناوري‌ها و فرايندهايي گفته می شود  که به فرد در سازمان، اجازه دستیابی  و آنالیز داده را فراهم می کند .این گونه می توان گفت که هوش تجاری کمک ومی کند به وسیله  منبع های داده های سازمانی جهت  ایجاد  یک شمای  بزرگ از کسب کار اقدام کنیم  و در نتیجه  مدیران نگاهی  صحیح تر  از کسب و کار خود را داشته باشند.

  نگاه  اشتباه این است که هوش تجاری را فقط  یک نرم افزار بدانیم، در صورتیکه هوش تجاری فراتر از آن است. با ایجاد این بستر  هوش تجاری در مجموعه یا شرکت، نگاه  مدیران نیز وسیع تر خواهد شد و نوع بینش آنها به رقیبان، مشتری ها ، وضعیت تولید، فروش و... متفاوت خواهد شد و چیزهایی را از امروز می ببنند که در گذشته به آن توجهی نمی کردند.

  طی سال های  گذشته شرکت ها علاقه مند بودند که فقط اطلاعات را به وسیله  سیستم  مالی، تولید، فروش و... به دست بیاورند . بعد از جمع آوری اطلاعات این سوال به وجود می آید  که دلیل  جمع آوری این اطلاعات چه چیزی می باشد؟ . چطور باید  از این اطلاعات و داده ها به شوه صحیح استفاده کرد.؟

  هوش تجاری در واقع  تولید داده نمی نماید  و فقط  از داده های موجود استفاده می نماید  پس  اگر سازمانی  داده های خوبی را جمع آوری نکند امکان توسعه هوش تجاری قطعا به  مشکل بر می خورد.ولی  می شود  با جمع آوری اطلاعات مورد نظر ، از امروز  بعد نیازها را برآورده کرد.

  پس در نتیجه  با استقرار هوش تجاری و درک  صحیح  مدیران از داده و اطلاعات موجود، زیر پایه  و معماری هوش تجاری آغاز می  شد.قطعا  همراه بودن  مدیران می تواند ضامن موفقیت این پروژه ها باشد.

  پس  از استقرار و پیاده سازی هوش تجاری  شفاف سازی اولین آورده آن است که دیگر کسی نمی تواند با توجیه های  غیرواقعی ، عملکرد ضعیف  خود را اثبات کند. پس شاید  برخی با این روش  مخالف باشند و همراه نشوند که می باید  آنها نیز در قالب  سازمان قرارگیرند و  مدیران از این بع بعد  می تواند داشبوردهای خود را به زمان  و دقیق نظاره نمایند  و نیازی به تولید گزارشات در لحظه   برای مدیر ارشد  نمی باشد  زیرا همه به تحلیل های مورد نیاز خود دسترسی دارند.

   

  درواقع هوش تجاري یا  Business Intelligence به  مجموعه‌اي از فناوري‌ها و فرايندهايي گفته می شود  که به فرد در سازمان، اجازه دستیابی  و آنالیز داده را فراهم می کند .این گونه می توان گفت که هوش تجاری کمک ومی کند به وسیله  منبع های داده های سازمانی جهت  ایجاد  یک شمای  بزرگ از کسب کار اقدام کنیم  و در نتیجه  مدیران نگاهی  صحیح تر  از کسب و کار خود را داشته باشند.

  نگاه  اشتباه این است که هوش تجاری را فقط  یک نرم افزار بدانیم، در صورتیکه هوش تجاری فراتر از آن است. با ایجاد این بستر  هوش تجاری در مجموعه یا شرکت، نگاه  مدیران نیز وسیع تر خواهد شد و نوع بینش آنها به رقیبان، مشتری ها ، وضعیت تولید، فروش و... متفاوت خواهد شد و چیزهایی را از امروز می ببنند که در گذشته به آن توجهی نمی کردند.

  طی سال های  گذشته شرکت ها علاقه مند بودند که فقط اطلاعات را به وسیله  سیستم  مالی، تولید، فروش و... به دست بیاورند . بعد از جمع آوری اطلاعات این سوال به وجود می آید  که دلیل  جمع آوری این اطلاعات چه چیزی می باشد؟ . چطور باید  از این اطلاعات و داده ها به شوه صحیح استفاده کرد.؟

  هوش تجاری در واقع  تولید داده نمی نماید  و فقط  از داده های موجود استفاده می نماید  پس  اگر سازمانی  داده های خوبی را جمع آوری نکند امکان توسعه هوش تجاری قطعا به  مشکل بر می خورد.ولی  می شود  با جمع آوری اطلاعات مورد نظر ، از امروز  بعد نیازها را برآورده کرد.

  پس در نتیجه  با استقرار هوش تجاری و درک  صحیح  مدیران از داده و اطلاعات موجود، زیر پایه  و معماری هوش تجاری آغاز می  شد.قطعا  همراه بودن  مدیران می تواند ضامن موفقیت این پروژه ها باشد.

  پس  از استقرار و پیاده سازی هوش تجاری  شفاف سازی اولین آورده آن است که دیگر کسی نمی تواند با توجیه های  غیرواقعی ، عملکرد ضعیف  خود را اثبات کند. پس شاید  برخی با این روش  مخالف باشند و همراه نشوند که می باید  آنها نیز در قالب  سازمان قرارگیرند و  مدیران از این بع بعد  می تواند داشبوردهای خود را به زمان  و دقیق نظاره نمایند  و نیازی به تولید گزارشات در لحظه   برای مدیر ارشد  نمی باشد  زیرا همه به تحلیل های مورد نیاز خود دسترسی دارند.