گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  CCNP Wireless

  تماس برای قیمت
  فروشنده: sisco

  شرکت سیسکو در این دوره یک چشم انداز جدید در طراحی شبکه های بی سیم خودارائه می دهد. دانشپذیر خواهد آموخت که چگونگی طراحی یک شبکه بی سیم را از آغاز تا پایان فرا خواهد گرفت.

  طراحی شبکه های بیسیم سیسکو WIDESIGNمی نماید. دانش پذیران با  نحوه طراحی یک شبکه بی سیم از ابتدا تا انتها فرا  خواهند گرفت، از اولین تماس با مشتری تا گزارش های پس از استقرار. دانش پذیر یاد می گیرد که چگونه پیاده سازی را انجام دهد، مناطق کور را شناسایی کرده و روند بررسی را بهینه سازی کند تا نسبت APبه نسبت پوشش را بهتر کند.

   نصب شبکه های بیسیم سیسکو بی سیم WIDEPLOY

  این دوره دانش پذیران  را برای استقرار شبکه های بی سیم با استفاده از کنترل کننده سیسکو و سیاست های معماری سوئیچینگ یکپارچه و بهترین شیوه ها، و همچنین اطمینان از اجرای مناسب استانداردهای تحرک و پیکربندی اجزای بی سیم، فراهم می کند. این دوره آموزشی عملی و کار بردی  این  اطمینان حاصل شود دانش پذیر درک  کاملای از  نحوه پیکربندی و راه اندازی جدید Cisco 8.0، Prime Infrastructure release 2.2و Mobility Services Engine release 8.0را در اختیار دارد.

   عیب یابی شبکه های بیسیم سیسکو WITSHOOT

  این دوره دانش پذیران را با دانش عیب یابی و بهینه سازی زیرساخت های بیسیم پروژه آماده می کند. دانش پذیران  در مورد ابزار و روش های مورد نیاز برای شناسایی و حل و فصل ارتباطات مشتری، عملکرد و مسائل مربوط به RFیاد بگیرند.

   امنیت شبکه های بیسیم سیسکو WISECURE

  این دوره دستورالعمل هایی را برای اجرای معماری های امنیتی Wi-Fiفراهم می کند که از طریق پیکربندی مناسب اجزای بی سیم سیسکو و آزمایشگاه های عملی  خواهند توانست مفاهیمی را که شامل گسترش Cisco AireOS 8.0، Prime Infrastructure release 2.2و سرویس های Identity Services Engine 1.3است، تقویت کنند.

  شرکت سیسکو در این دوره یک چشم انداز جدید در طراحی شبکه های بی سیم خودارائه می دهد. دانشپذیر خواهد آموخت که چگونگی طراحی یک شبکه بی سیم را از آغاز تا پایان فرا خواهد گرفت.

  طراحی شبکه های بیسیم سیسکو WIDESIGNمی نماید. دانش پذیران با  نحوه طراحی یک شبکه بی سیم از ابتدا تا انتها فرا  خواهند گرفت، از اولین تماس با مشتری تا گزارش های پس از استقرار. دانش پذیر یاد می گیرد که چگونه پیاده سازی را انجام دهد، مناطق کور را شناسایی کرده و روند بررسی را بهینه سازی کند تا نسبت APبه نسبت پوشش را بهتر کند.

   نصب شبکه های بیسیم سیسکو بی سیم WIDEPLOY

  این دوره دانش پذیران  را برای استقرار شبکه های بی سیم با استفاده از کنترل کننده سیسکو و سیاست های معماری سوئیچینگ یکپارچه و بهترین شیوه ها، و همچنین اطمینان از اجرای مناسب استانداردهای تحرک و پیکربندی اجزای بی سیم، فراهم می کند. این دوره آموزشی عملی و کار بردی  این  اطمینان حاصل شود دانش پذیر درک  کاملای از  نحوه پیکربندی و راه اندازی جدید Cisco 8.0، Prime Infrastructure release 2.2و Mobility Services Engine release 8.0را در اختیار دارد.

   عیب یابی شبکه های بیسیم سیسکو WITSHOOT

  این دوره دانش پذیران را با دانش عیب یابی و بهینه سازی زیرساخت های بیسیم پروژه آماده می کند. دانش پذیران  در مورد ابزار و روش های مورد نیاز برای شناسایی و حل و فصل ارتباطات مشتری، عملکرد و مسائل مربوط به RFیاد بگیرند.

   امنیت شبکه های بیسیم سیسکو WISECURE

  این دوره دستورالعمل هایی را برای اجرای معماری های امنیتی Wi-Fiفراهم می کند که از طریق پیکربندی مناسب اجزای بی سیم سیسکو و آزمایشگاه های عملی  خواهند توانست مفاهیمی را که شامل گسترش Cisco AireOS 8.0، Prime Infrastructure release 2.2و سرویس های Identity Services Engine 1.3است، تقویت کنند.