گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  CDFOM - Certified Data Centre Facilities Operations Manager

  تماس برای قیمت

  شرکت کننده پس از اتمام دوره می تواند:

  1. تیم عملیات مرکز داده را آماده کنند
  2. تیم مدیریت امکانات خود را مدیریت و در آنها ایجاد انگیزه کنید
  3. SLA را راه‌اندازی کنند و آنها را از جمله بدهی ، KPI و غیره مدیریت کنید.
  4. فروشندگان را مدیریت کرده و عملکرد آنها را بسنجید
  5. امنیت فیزیکی را با در نظر گرفتن الزامات استانداردهایی مانند ANSI / TIA-942 و غیره مدیریت کند.
  6. ایمنی و مقررات قانونی را مدیریت کند
  7. به طور موثر و کارآمد عملیات مرکز داده را مدیریت کند
  8. اسناد را مدیریت کند
  9. چرخه عمر تجهیزات راه اندازی شامل آزمایش
  10. محدودیت های طراحی مرکز داده را تعیین کرده و یک برنامه مدیریت ظرفیت مناسب را تنظیم و اجرا نماید.
  11. تجهیزات کمیسیون و رفع جابجایی
  12. عملیات  روزانه  مرکز داده را مدیریت کند

  شرکت کننده پس از اتمام دوره می تواند:

  1. تیم عملیات مرکز داده را آماده کنند
  2. تیم مدیریت امکانات خود را مدیریت و در آنها ایجاد انگیزه کنید
  3. SLA را راه‌اندازی کنند و آنها را از جمله بدهی ، KPI و غیره مدیریت کنید.
  4. فروشندگان را مدیریت کرده و عملکرد آنها را بسنجید
  5. امنیت فیزیکی را با در نظر گرفتن الزامات استانداردهایی مانند ANSI / TIA-942 و غیره مدیریت کند.
  6. ایمنی و مقررات قانونی را مدیریت کند
  7. به طور موثر و کارآمد عملیات مرکز داده را مدیریت کند
  8. اسناد را مدیریت کند
  9. چرخه عمر تجهیزات راه اندازی شامل آزمایش
  10. محدودیت های طراحی مرکز داده را تعیین کرده و یک برنامه مدیریت ظرفیت مناسب را تنظیم و اجرا نماید.
  11. تجهیزات کمیسیون و رفع جابجایی
  12. عملیات  روزانه  مرکز داده را مدیریت کند