گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  CDFOM - Certified Data Centre Facilities Operations Manager

  تماس برای قیمت

  شرکت کننده پس از اتمام دوره می تواند:

  تیم عملیات مرکز داده را آماده کنند

  تیم مدیریت امکانات خود را مدیریت و در آنها ایجاد انگیزه کنید

  SLA را راه‌اندازی کنند و آنها را از جمله بدهی ، KPI و غیره مدیریت کنید.

  فروشندگان را مدیریت کرده و عملکرد آنها را بسنجید

  امنیت فیزیکی را با در نظر گرفتن الزامات استانداردهایی مانند ANSI / TIA-942 و غیره مدیریت کند.

  ایمنی و مقررات قانونی را مدیریت کند

  به طور موثر و کارآمد عملیات مرکز داده را مدیریت کند

  اسناد را مدیریت کند

  چرخه عمر تجهیزات راه اندازی شامل آزمایش

  محدودیت های طراحی مرکز داده را تعیین کرده و یک برنامه مدیریت ظرفیت مناسب را تنظیم و اجرا نماید.

  تجهیزات کمیسیون و رفع جابجایی

  عملیات  روزانه  مرکز داده را مدیریت کند

  شرکت کننده پس از اتمام دوره می تواند:

  تیم عملیات مرکز داده را آماده کنند

  تیم مدیریت امکانات خود را مدیریت و در آنها ایجاد انگیزه کنید

  SLA را راه‌اندازی کنند و آنها را از جمله بدهی ، KPI و غیره مدیریت کنید.

  فروشندگان را مدیریت کرده و عملکرد آنها را بسنجید

  امنیت فیزیکی را با در نظر گرفتن الزامات استانداردهایی مانند ANSI / TIA-942 و غیره مدیریت کند.

  ایمنی و مقررات قانونی را مدیریت کند

  به طور موثر و کارآمد عملیات مرکز داده را مدیریت کند

  اسناد را مدیریت کند

  چرخه عمر تجهیزات راه اندازی شامل آزمایش

  محدودیت های طراحی مرکز داده را تعیین کرده و یک برنامه مدیریت ظرفیت مناسب را تنظیم و اجرا نماید.

  تجهیزات کمیسیون و رفع جابجایی

  عملیات  روزانه  مرکز داده را مدیریت کند

  مشخصات محصول
  سرفصل دوره
  The Data Centre Operations Team
  • Leadership criteria and attributes
  • How to set-up up an efficient and effective facility management operations team structure
  • Defining roles, responsibilities and skill metrics
  • Key Performance Objectives (KPO) and appraisals
  • Job rotation, reward, promotion and succession planning as strategies to grow and retain talent
  • Training and assessments
  • Shift management, scheduling and roster planning
  Vendor Management
  • Vendor selection and qualification
  • Managing risk and dealing with non-compliance, public liability, legal, escalation and complaint procedures
  • Key considerations of a vendor agreement for services
  • Performance measurement and reporting
  Facilities Maintenance
  • Maintenance options
  • Main considerations for maintenance agreements
  • The practicality in deciding between comprehensive/noncomprehensive maintenance regimes
  • Warranty pit falls
  • Service reports alignments with maintenance agreements
  • Tiered maintenance considerations
  • Preventive, Predictive, Condition and Reliability Centred (RCM) based maintenance
  • Managing on-site/on-sites spares and how to determine which spares to keep on-site
  Managing Safety & Statutory Requirements
  • Statutory and industry compliance/regulations
  • Emergency response and safety policies and procedures
  • PTW (Permit To Work) requirements and procedures
  • General rules and regulations for the data centre
  • Ergonomic workspace
  • SOP’s for power outage, fire, bomb threat etc.
  Service Level Agreement (SLA) Management
  • Defining the data centre design limitations
  • Defining measurement criteria and reporting
  • Alignment of business SLA with vendor SLA
  • Defining chance management procedure for installation and de-installation of new equipment
  • Reporting and escalation management
  Managing Physical Security
  • Guidelines from standards; ANSI/TIA-942, ISO/IEC- 27001/02, SS507
  • SOP (Standard Operating Procedures) in managing day to day security access control, such as;
   - Entry/exit control and access management
   - Permit-To-Work (PTW) and contractor work in progress
   - Delivery of goods
   - Customer access
   - Etc.
  • Effective patrols routing and how to ensure 24x7 vigilance
  • Handling external threats; crisis/emergency situations
  • Security incident management
  سرفصل دوره
  Managing Daily Data Centre Operations/Floor Management
  • ITSM/ITIL (IT service management) in the data centre
  • Shift hand-over requirements and procedures
  • Asset and inventory management for hardware, software, spares, consumables, etc.
  • Floor management procedures and duties such as rack space allocations, management of installers
  • Pre-installation analysis for power, cooling, weight, EMF, fire protection and other in_uencing factors
  • From truck to rack
  • Handling of incoming equipment
  • Inspection, unpacking and security procedures
  • Staging procedure and requirements
  • Equipment movement into the computer room
  • Finishing up the installation
  • De-installation/commissioning procedures
  Capacity Management
  • Defining the design limits of the data centre
  • Setting up thresholds, monitoring and reporting
  • Business review and future capacity planning
  • Technical solutions aiding capacity planning such as Computational Fluid Dynamics (CFD), capacity and configuration management solutions
  Cable Management
  • Overview of ANSI/TIA-942, ANSI/TIA-606 requirements
  • Cabling specification & labelling based on ANSI/TIA-606
  • In-rack power and network cabling
  • Labelling requirements
  • Cabling/cable tray layout documentation
  Data Centre Cleaning and Pest Control
  • Types of pollution found in data centres such as H2S, air-particulates etc.
  • Common causes of pollution in the data centre
  • Standards, policies and techniques to reduce and cleanup dust, pests and other pollution and disturbances
  Data Centre Monitoring and Automation
  • Data centre monitoring requirements
  • Threshold setting and reporting requirements
  • Notification and escalation requirements
  • Automated 24hrs helpdesk ticketing systems
  • Incident and customer complaint management & change management
  • Performance measurement and monitoring requirements such as fuel and water consumption, PUE/DCiE etc.
  Managing Documentations/Archives
  • Document management standards
  • Document management process requirements
  • Minimum and desired design documentation set
  • Operational management documents
  Equipment Life-Cycle Management
  • Policies and procedures governing life cycle management
  • Asset management including software and firmware
  • Service situations
  • Review, triggers and reporting
  • Test life cycle