گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  CEH v 10

  تماس برای قیمت
  فروشنده: EC-Council

   این دوره جهت آشنایی با متدها و ابزارهایی که در اقدامات ایجاد  مقاومت در شبکه مورد استفاده قرار می گيرند ایجادشده و با استفاده از آن، سیستم های امنیتی فعلی را تحلیل و تمامی روش های تعیین وضعیت امنیت مجموعه  رابه وسیله تست های نفوذ به کار بسته و وضعیت امنیت شبکه یک مجموعه رامشخص می نماید.

   تست نفوذ بهع دلیل  ایجاد امنیت ، طبق درخواست یک ارگان  و توسط متخصصین قانونی انجام می شود و بخشی از نیازهای اساسی هر سازمان و سیستم اطلاعاتی را در بر می گیرد. این دوره با استفاده از روش  مهندسی معکوس، متدهای دفاعی را با استفاده از ایجاد حمله به سيستمها، مورد بررسی قرار می دهد.

    اهداف دوره:

  ایجاد مهارت تخصصی و کاربردی و کار عملی در زمينه امنيت شبکه

  ایجاد آماده گی لازم برای ورود به دوره های تخصصی تر در حوزه  امنيت شبکه

   

   این دوره جهت آشنایی با متدها و ابزارهایی که در اقدامات ایجاد  مقاومت در شبکه مورد استفاده قرار می گيرند ایجادشده و با استفاده از آن، سیستم های امنیتی فعلی را تحلیل و تمامی روش های تعیین وضعیت امنیت مجموعه  رابه وسیله تست های نفوذ به کار بسته و وضعیت امنیت شبکه یک مجموعه رامشخص می نماید.

   تست نفوذ بهع دلیل  ایجاد امنیت ، طبق درخواست یک ارگان  و توسط متخصصین قانونی انجام می شود و بخشی از نیازهای اساسی هر سازمان و سیستم اطلاعاتی را در بر می گیرد. این دوره با استفاده از روش  مهندسی معکوس، متدهای دفاعی را با استفاده از ایجاد حمله به سيستمها، مورد بررسی قرار می دهد.

    اهداف دوره:

  ایجاد مهارت تخصصی و کاربردی و کار عملی در زمينه امنيت شبکه

  ایجاد آماده گی لازم برای ورود به دوره های تخصصی تر در حوزه  امنيت شبکه