گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Data warehouse Fundamentals Oracle

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Oracle

  در این دوره، دانشجویان مفاهیم اولیه انبار داده را می آموزندو با موارد مربوط به برنامه ریزی ، طراحی ، ساخت ، جمع آوری و نگهداری یک انبار داده موفق آشنا خواهند شد و همچنیناصول اولیه معماری پارتیشن بندی پایگاه داده اوراکل را یادگرفته و مزایای پارتیشن بندی را می شناسند. مزایای عملیات موازی را بررسی کرده تا زمان پاسخگویی برای عملیات فشرده را کاهش دهند و همچنین عملیات واکشی، انتقال و بارگذاری داده به یک انباره داده پایگاه داده اوراکل (فاز های ETL) را می آموزند. اصول اولیه در مورد مزایای استفاده از materialized view  اوراکل را برای بهبود عملکرد انبار داده ها را آموخته و همچنین در سطح بالا یاد می گیرند که چگونه بازنویسی کوئری می تواند عملکرد کوئری را بهبود بخشد ، در ادامه دانشجویان OLAP و Data Mining را بررسی می کنند و برخی از مفاهیم پیاده سازی انبار داده را شناسایی می کنند و به طور خلاصه از برخی از ابزارهای موجود انباره داده مانندOracle Warehouse Builder، Analytical Workspace Manager و Oracle Application Express استفاده می کنند.

    دانشجویان بعد از پایان این دوره یاد می گیرید:

  • اصطلاحات و مفاهیم پایه ی انبار داده را توضیح دهید
  • فناوری و برخی از ابزارهای اوراکل برای پیاده سازی یک انبار داده موفق شناسایی کنید
  • روش ها و ابزارهای استخراج، تبدیل و بارگیری داده ها توصیف کنید
  • برخی از ابزارها برای دسترسی و تجزیه و تحلیل داده های انباره داده شناسایی کنید
  • مزایای پارتیشن بندی، عملیات موازی، materialized views و بازنویسی کوئری در یک انبار داده را توصیف کنید
  • پیاده سازی و مسائل سازمانی در مورد پروژه انبار داده را توضیح دهید

  در این دوره، دانشجویان مفاهیم اولیه انبار داده را می آموزندو با موارد مربوط به برنامه ریزی ، طراحی ، ساخت ، جمع آوری و نگهداری یک انبار داده موفق آشنا خواهند شد و همچنیناصول اولیه معماری پارتیشن بندی پایگاه داده اوراکل را یادگرفته و مزایای پارتیشن بندی را می شناسند. مزایای عملیات موازی را بررسی کرده تا زمان پاسخگویی برای عملیات فشرده را کاهش دهند و همچنین عملیات واکشی، انتقال و بارگذاری داده به یک انباره داده پایگاه داده اوراکل (فاز های ETL) را می آموزند. اصول اولیه در مورد مزایای استفاده از materialized view  اوراکل را برای بهبود عملکرد انبار داده ها را آموخته و همچنین در سطح بالا یاد می گیرند که چگونه بازنویسی کوئری می تواند عملکرد کوئری را بهبود بخشد ، در ادامه دانشجویان OLAP و Data Mining را بررسی می کنند و برخی از مفاهیم پیاده سازی انبار داده را شناسایی می کنند و به طور خلاصه از برخی از ابزارهای موجود انباره داده مانندOracle Warehouse Builder، Analytical Workspace Manager و Oracle Application Express استفاده می کنند.

    دانشجویان بعد از پایان این دوره یاد می گیرید:

  • اصطلاحات و مفاهیم پایه ی انبار داده را توضیح دهید
  • فناوری و برخی از ابزارهای اوراکل برای پیاده سازی یک انبار داده موفق شناسایی کنید
  • روش ها و ابزارهای استخراج، تبدیل و بارگیری داده ها توصیف کنید
  • برخی از ابزارها برای دسترسی و تجزیه و تحلیل داده های انباره داده شناسایی کنید
  • مزایای پارتیشن بندی، عملیات موازی، materialized views و بازنویسی کوئری در یک انبار داده را توصیف کنید
  • پیاده سازی و مسائل سازمانی در مورد پروژه انبار داده را توضیح دهید