گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  ICS515

  تماس برای قیمت

  دفاع فعال ICS و واکنش حادثه ای به شما کمک می کند تا حملات سایبریICS را تجزیه و تحلیل کنید کنید ، از یک دفاع فعال برای شناسایی و مقابله با تهدیدات در ICS خود استفاده کنید و از روشهای واکنش حوادث برای حفظ ایمنی و قابلیت اطمینان عملیات استفاده کنید.این دوره SANS در زمینه دفاع فعال و واکنش حوادث ICS ، دانشجویان را قادر می سازد تا محیط سیستم کنترل صنعتی شبکه ای خود را درک کنند ، بر تهدیدات نظارت کنند ، پاسخ حادثه را در برابر تهدیدهای شناسایی شده انجام دهند و از تعامل با طرف مقابل برای تقویت امنیت شبکه یاد بگیرند. این فرایند نظارت ، پاسخگویی و یادگیری از تهدیدهای داخلی در شبکه به عنوان دفاع فعال شناخته می شود.دفاع فعال رویکردی است که برای مقابله با مهاجمان  پیشرفته و هدفمند ICS ، همانطور که در بدافزارهایی مانند Stuxnet ،Havex و BlackEnergy2 مشاهده شده است. دانش آموزان می توانند انتظار داشته باشند که از این دوره با توانایی از بین بردن حملات ICS هدفمند و مبارزه با این دشمنان را فرا گیرند. این دوره از یک رویکرد دستی و بدافزارهای واقعی استفاده می کند تا حملات سایبری به ICS را از ابتدا تا به پایاننمایش دهد. دانش آموزان درک عملی و فنی از اعمال مفاهیم فعال دفاعی از جمله استفاده از هوش تهدید ، انجام نظارت بر امنیت شبکه و استفاده از آنالیز نرم افزارهای مخرب و پاسخ حادثه را برای اطمینان از ایمنی و قابلیت اطمینان عملیات به دست می آورند. استراتژی و مهارت های فنی ارائه شده در این دوره به عنوان پایه ای برای سازمان هایICS که می خواهند نشان دهند که از تواناییدفاع برخوردار هستند کاربرد دارد.

  دفاع فعال ICS و واکنش حادثه ای به شما کمک می کند تا حملات سایبریICS را تجزیه و تحلیل کنید کنید ، از یک دفاع فعال برای شناسایی و مقابله با تهدیدات در ICS خود استفاده کنید و از روشهای واکنش حوادث برای حفظ ایمنی و قابلیت اطمینان عملیات استفاده کنید.این دوره SANS در زمینه دفاع فعال و واکنش حوادث ICS ، دانشجویان را قادر می سازد تا محیط سیستم کنترل صنعتی شبکه ای خود را درک کنند ، بر تهدیدات نظارت کنند ، پاسخ حادثه را در برابر تهدیدهای شناسایی شده انجام دهند و از تعامل با طرف مقابل برای تقویت امنیت شبکه یاد بگیرند. این فرایند نظارت ، پاسخگویی و یادگیری از تهدیدهای داخلی در شبکه به عنوان دفاع فعال شناخته می شود.دفاع فعال رویکردی است که برای مقابله با مهاجمان  پیشرفته و هدفمند ICS ، همانطور که در بدافزارهایی مانند Stuxnet ،Havex و BlackEnergy2 مشاهده شده است. دانش آموزان می توانند انتظار داشته باشند که از این دوره با توانایی از بین بردن حملات ICS هدفمند و مبارزه با این دشمنان را فرا گیرند. این دوره از یک رویکرد دستی و بدافزارهای واقعی استفاده می کند تا حملات سایبری به ICS را از ابتدا تا به پایاننمایش دهد. دانش آموزان درک عملی و فنی از اعمال مفاهیم فعال دفاعی از جمله استفاده از هوش تهدید ، انجام نظارت بر امنیت شبکه و استفاده از آنالیز نرم افزارهای مخرب و پاسخ حادثه را برای اطمینان از ایمنی و قابلیت اطمینان عملیات به دست می آورند. استراتژی و مهارت های فنی ارائه شده در این دوره به عنوان پایه ای برای سازمان هایICS که می خواهند نشان دهند که از تواناییدفاع برخوردار هستند کاربرد دارد.