گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Managing HP Storage Work Enterprise Virtual Array

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Hewlett Packard

   

  این دور توسط  شرکت HP برای افرادی که می خواهند دیتا سنتر را مدیریت کنند.
  اهدف دوره:
   معرفی  خوصصیات  راه حل EVA
  معرفی  و توضیح  ویژگی ها و توابع HSV controllers و محیط هارد دیسک
  معرفی اصطلاحات و مفاهیم اصلی وابسته به EVA و مجازی سازی هارد ها
  امور پیکربندی سیستم ذخیره سازی (هارد) با Command View EVA
  مفاهیم و ویژگی ها تکرارمحلی EVA ((EVA local replication capabilities and Concepts
  معرفی ویژگی ها  و مفاهیم  Business of Copy EVA
  معرفی مفاهیم و قابلیت های Continuous Access EVA (at a high-level)
  اجرا و نصب و پیاده سازی   Replication Solutions Manager GUI and agents.
  شرح چگونگی استفاده از  Utility Storage System Scripting
   آشنایی با  چگونگی مدیریت و  نظارت EVA  از طریق  logs و tools

   

   

  این دور توسط  شرکت HP برای افرادی که می خواهند دیتا سنتر را مدیریت کنند.
  اهدف دوره:
   معرفی  خوصصیات  راه حل EVA
  معرفی  و توضیح  ویژگی ها و توابع HSV controllers و محیط هارد دیسک
  معرفی اصطلاحات و مفاهیم اصلی وابسته به EVA و مجازی سازی هارد ها
  امور پیکربندی سیستم ذخیره سازی (هارد) با Command View EVA
  مفاهیم و ویژگی ها تکرارمحلی EVA ((EVA local replication capabilities and Concepts
  معرفی ویژگی ها  و مفاهیم  Business of Copy EVA
  معرفی مفاهیم و قابلیت های Continuous Access EVA (at a high-level)
  اجرا و نصب و پیاده سازی   Replication Solutions Manager GUI and agents.
  شرح چگونگی استفاده از  Utility Storage System Scripting
   آشنایی با  چگونگی مدیریت و  نظارت EVA  از طریق  logs و tools

   

  مشخصات محصول
  سرفصل دوره

   

   EVA Hardware and Software
  • Storage Management Server
  • Virtualization Technology
  ·         eXtensible Controller Software (XCS)
  • Configuring and managing the EVA solution
  • Best Practices and Troubleshooting Sources
  EVA Hardware
  • Hardware Configurations
  • Features and Capabilities of the Different Hardware Generations
  • Controllers and Disk Shelves
  EVA4400 Controller and Management Module
  • HSV300 Controllers
  • EVA4400 Management Module
   Controllers for Gen 4 Arrays
  • Fourth Generation Controllers:
  ·         HSV400 Controllers used with the EVA6400
  ·         HSV450 Controllers used with the EVA8400
  Generation 2 Arrays
  • Second Generation Arrays:
  ·         HSV2x0 Controllers Used with the EVA4000/6000/8000 and EVA4100/6100/8100 Series Arrays
  ·         M5x14x Disk Enclosures
  Drive Enclosure for Gen 3 and Gen 4 Arrays
  • Drive Enclosures Used with EVA4400/6400/8400 Arrays
  Basic Concepts and Terminology
  Command View EVA
  • HP StorageWorks Command View EVA Software
  • Features, History, Delivery, and Software Interoperability
  • Server-Based Management of the EVA
  • Array-Based Management of the EVA
  • Command View EVA User Interface
  Storage System Configuration
  • Command View EVA 9.x and Compatibility with Several Versions of Controller Software Code
  Host System Configuration
  • Preparing and Configuring HP StorageWorks Command View EVA Host System
  HP StorageWorks Multipath Solutions
  • Installing and Configuring MPIO DSM for Windows Hosts and Other Multipathing Solutions
  Advanced Concepts and Terminology
  Storage System Scripting Utility
  ·         ADD, CAPTURE , DELETE
  ·         EXIT, FILE, HELP, LOCATE
  ·         LS, RESTART, SELECT, SET, SHUTDOWN
  Local Replication: Business Copy
  • Performing and Managing Local Replication Business Copy with EVA virtualization software
  سرفصل دوره
  Replication Solution Manager
  • Local Replication Capabilities of the HP Replication Solution Manager
  Continuous Access EVA Solution
  Command View Scenarios
  Troubleshooting Event Management
  • Events, Log Files, and Concepts
  Performance Monitor
  •  
  • Array-Based Management of the EVA
  • Command View EVA User Interface
  Storage System Configuration
  • Command View EVA 9.x and Compatibility with Several Versions of Controller Software Code
  Host System Configuration
  • Preparing and Configuring HP StorageWorks Command View EVA Host System
  HP StorageWorks Multipath Solutions
  • Installing and Configuring MPIO DSM for Windows Hosts and Other Multipathing Solutions
  Advanced Concepts and Terminology
  Storage System Scripting Utility
  • Commands and Switches Available in the Utility:
  ·         ADD, CAPTURE , DELETE
  ·         EXIT, FILE, HELP, LOCATE
  ·         LS, RESTART, SELECT, SET, SHUTDOWN
  Local Replication: Business Copy
  • Performing and Managing Local Replication Business Copy with EVA virtualization software
  Replication Solution Manager
  • Local Replication Capabilities of the HP Replication Solution Manager
  Continuous Access EVA Solution
   Command View Scenarios
  Troubleshooting Event Management
  • Events, Log Files, and Concepts
   Performance Monitor
  • Using EVAPerf and Other Tools to Measure Performance of Products in the EVA Family
  Upgrading EVA Software
  • Upgrading the XCS Firmware on the EVA Controllers
  • Upgrading the Disk Drive Firmware
  Configuration Best Practices
  • EVA4x00/6x00/8x00 (current family) solutions
  • High availability
  •  
  • Cost Best Practices
  • Appendix: P6000
  • New Feature in the Family of EVA P6000
  ب