گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Oracle Admin Workshop II

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Oracle

  اين درس  مديریت بانک اطلاعاتي را فراتر از وظايف اساسي تحت پوشش در کارگاه اول, بیان مي کند. درک بسيار عميق از مهم ترين کار هاي DBA يعني  تهيه پشتيبانی و بازيابي اطلاعات ،مفاهيم و معماري پشتيبان گيري و بازيابي اطلاعات همراه با مراحل انجام آن به روش ها  و در وضعيت هاي مختلف ،نحوه تعريف و آزمون سناريو هاي پشتيبان گرفته شده  و بازيابي اطلاعات توسط خودتان ، نحوه استفاده ازابزارهاي پيشنهاد دهنده اوراکل  براي مديريت موثر  حافظه و چگونه  ارزيابي عملکرد و تنظيم آن ،انواع فن آوري هاي flashback يا برگشت به زمان قبل، زمان بندي برنامه در داخل و خارج از پايگاه داده کنترل استفاده از منابع سامانه مهم ترین مباحث مورد بررسی در این دوره می باشد.

  اين درس  مديریت بانک اطلاعاتي را فراتر از وظايف اساسي تحت پوشش در کارگاه اول, بیان مي کند. درک بسيار عميق از مهم ترين کار هاي DBA يعني  تهيه پشتيبانی و بازيابي اطلاعات ،مفاهيم و معماري پشتيبان گيري و بازيابي اطلاعات همراه با مراحل انجام آن به روش ها  و در وضعيت هاي مختلف ،نحوه تعريف و آزمون سناريو هاي پشتيبان گرفته شده  و بازيابي اطلاعات توسط خودتان ، نحوه استفاده ازابزارهاي پيشنهاد دهنده اوراکل  براي مديريت موثر  حافظه و چگونه  ارزيابي عملکرد و تنظيم آن ،انواع فن آوري هاي flashback يا برگشت به زمان قبل، زمان بندي برنامه در داخل و خارج از پايگاه داده کنترل استفاده از منابع سامانه مهم ترین مباحث مورد بررسی در این دوره می باشد.

  مشخصات محصول
  پیشنیاز

   

   

  Oracle Database 11g: Admin Workshop I
   
   
   
   
  سرفصل دوره
  سرفصل دوره :
  Core Concepts and Tools of the Oracle Database
  The Oracle Database Architecture: Overview
  ASM Storage Concepts
  Connecting to the Database and the ASM Instance
  DBA Tools Overview
   
  Configuring for Recoverability
  Purpose of Backup and Recovery (B&R), Typical Tasks and Terminology
  Using the Recovery Manager (RMAN)
  Configuring your Database for B&R Operations
  Configuring Archivelog Mode
  Configuring Backup Retention
  Configuring and Using a Flash Recovery Area (FRA)
   
  Using the RMAN Recovery Catalog
  Tracking and Storing Backup Information
  Setting up a Recovery Catalog
  Recording Backups
  Using RMAN Stored Scripts
  Managing the Recovery Catalog (Backup, Export, Import, Upgrade, Drop and Virtual Private Catalog)
  سرفصل دوره
   
  Configuring Backup Settings
  Configuring and Managing Persistent Settings for RMAN
  Configuring Autobackup of Control File
  Backup optimization
  Advanced Configuration Settings: Compressing Backups
  Configuring Backup and Restore for Very Large Files (Multisection)
   
  Creating Backups with RMAN
  RMAN backup types
  Creating and Using the following:
  - Backup Sets and Image Copies
  - Whole Database Backup
  - Fast Incremental Backup
  سرفصل دوره
  - Configure Backup Destinations
  - Duplexed Backup Sets
  - Archival Backups
   
  Restore and Recovery Task
  Restoring and Recovering
  Causes of File Loss
  Automatic Tempfile Recovery
  Recovering from the Loss of a Redo Log Group
  Recovering from a Lost Index Tablespace
  Re-creating a Password Authentication File
  Complete and Incomplete Recovery
  Other Recovery Operations
   
  Using RMAN to Perform Recovery
  Complete Recovery after Loss of a Critical or Noncritical Data File
  ecovering Image Copies and Switching Files
  Restore and Recovery of a Database in NOARCHIVELOG Mode
  Incomplete Recovery
  Performing Recovery with a Backup Control File
  سرفصل دوره
  Restoring from Autobackup: Server Parameter File and Control File
  Restoring and Recovering the Database on a New Host
   
  Monitoring and Tuning RMAN
  Monitoring RMAN Jobs
  Balance Between Speed of Backup Versus Speed of Recovery
  RMAN Multiplexing
  Synchronous and Asynchronous I/O
  Explaining Performance Impact of MAXPIECESIZE, FILESPERSET, MAXOPENFILES and BACKUP DURATION
  Diagnosing the Database
  Data Recovery Advisor (DRA)
  Block Corruption
  Automatic Diagnostic Repository (ADR)
  Health Monitor
  The ADR Command-Line Tool, ADRCI
   
  Using Flashback Technology I
  Flashback Technology: Overview and Setup
  Using Flashback Technology to Query Data
  Flashback Table
  Flashback Transaction Query
  Performing Flashback Transaction Backout
   
  Using Flashback Technology II
  Oracle Total Recall
  Flashback Drop and the Recycle Bin
   
  Performing Flashback Database
  Configuring Flashback Database
  Performing Flashback Database Operations
  Monitoring Flashback Database
   
  Managing Memory
  Oracle Memory Structures
  Oracle Database Memory Parameters
  Using Automatic Memory Management
  Automatic Shared Memory Management
  Using Memory Advisors
  Using Data Dictionary Views
  سرفصل دوره
   
  Managing Database Performance
  Tuning Activities
  Using Statistic Preferences
  Optimizer Statistics Collection
  Monitor the Performance of Sessions and Services
  Automatic Workload Repository (AWR)
  Describing the Benefits of Database Replay
   
  Managing Performance by SQL Tuning
  SQL Tuning and SQL Advisors
  Using SQL Tuning Advisor
  SQL Access Advisor
  SQL Performance Analyzer Overview
   
  Managing Resources
  Database Resource Manager: Overview and Concepts
  Accessing and Creating Resource Plans
  Creating Consumer Group
  Specifying Resource Plan Directives, including:
  - Limiting CPU Utilization at the Database Level
  - Instance Caging
  Activating a Resource Plan
  Monitoring the Resource Manager
  سرفصل دوره
   
   
  Automating Tasks with the Scheduler
  Simplifying Management Tasks
  Creating a Job, Program, and Schedule
  Using Time-Based, Event-Based, and Complex Schedules
  Describing the Use of Windows, Window Groups, Job Classes, and Consumer Groups
  Multi-Destination Jobs
   
  Managing Space in Blocks
  Free Space Management
  Monitoring Space
  Compressing Data
   
  Managing Space in Segments
  Segment Creation on Demand
  Additional Automatic Space-Saving Functionalit
  Shrinking Segments
  Segment Advisor
  Managing Resumable Space Allocation
   
  Managing Space for the Database
  Using 4 KB-Sector Disks
  Transporting Tablespaces
  Transporting Databases
   
  Duplicating a Database
  Purpose and Methods of Cloning a Database
  Using RMAN to Create a Duplicate Database
  Cloning a Database from a Backup
  Duplicate a Database Based on a Running Instance
  Targetless Duplicating a Database