گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Oracle Create analysis Dashboard

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Oracle

  مصور سازی داده و ساخت داشبورد ها و گزارش های تعاملی یکی از مهمترین مولفه های BI محسوب می شود. یکی از قدرتمند ترین و معروف ترین ابزار ها و نرم افزار های مصور سازی داده و BI ، Oracle BIEE می باشد. کارشناسان داده ، تحلیل گران کسب و کار و علاقه مندان حوزه BI با فراگیری این نرم افزار می توانند داشبورد های مختلف عملیاتی و مدیریتی و سامانه های گزارش ساز را با قابلیت های دسترسی گسترده و امکانات متعدد برای سازمان خود پیاده سازی نمایند.

  مصور سازی داده و ساخت داشبورد ها و گزارش های تعاملی یکی از مهمترین مولفه های BI محسوب می شود. یکی از قدرتمند ترین و معروف ترین ابزار ها و نرم افزار های مصور سازی داده و BI ، Oracle BIEE می باشد. کارشناسان داده ، تحلیل گران کسب و کار و علاقه مندان حوزه BI با فراگیری این نرم افزار می توانند داشبورد های مختلف عملیاتی و مدیریتی و سامانه های گزارش ساز را با قابلیت های دسترسی گسترده و امکانات متعدد برای سازمان خود پیاده سازی نمایند.

  مشخصات محصول
  مخاطبین

   

   

  کارشناسان داده ، تحلیل گران کسب و کار و علاقه مندان حوزه BI
   
   
  سرفصل دوره

   
  • Create and modify Oracle Business Intelligence analyses
  • Use hierarchical columns in analyses and views
  • Perform administration tasks related to the development and configuration of dashboards
  • Build and use views and graphs in analyses
  • Combine analysis criteria using set operations and execute direct database requests
  • Perform pre- and post-aggregate filtering using filters, groups, and selections
  • Add geographical mapping to analyses
  • Use Oracle Business Intelligence Mobile to view BI content on a mobile device
  • Create and modify dashboards
  • Use Oracle BI for Microsoft Office to integrate Oracle BI analysis and dashboard content
  • Configure Agents using Delivers to get the results of analyses and deliver them to subscribers
   
   
   
   
  Course Topics:
  Introduction to Oracle Business Intelligence Enterprise Edition
  • Introduction to Oracle BI
  • Architecture overview
  Working with Oracle Business Intelligence Analyses
  • Introduction to Oracle BI Analysis Editor
  • Oracle BI column types
  • Working with analyses in Oracle BI
  • Using advanced formatting
  Administering the Presentation Catalog
  سرفصل دوره
 • Maintaining the Oracle BI Presentation Catalog in the Catalog page
 • Oracle BI and catalog security overview
 • Managing security using roles
 • Understanding security inheritance
 • Setting object permissions
 • Setting system privileges
 • Archiving catalog items
 • Limiting and Grouping Data in Analyses
  • Introduction to filters and selections
  • Creating, editing, and grouping filters
  • Adding prompts to analyses
  • Dynamic filtering
  • Using saved analyses as filters
  • Creating groups
  • Creating calculated items
  • Creating selection steps
  Oracle Business Intelligence Analyses: Advanced Features
  • Setting analysis properties
  • Combining analysis criteria by using set operations
  • Executing direct database analyses
  • Editing logical SQL generated by an analysis
  • Creating a link to a saved analysis
  • Creating an Excel Web Query file
  Working with Views and Graphs in Analyses
  • Introduction to views, graphs, and editors
  • Working with views in Compound Layouts
  • Creating and editing graphs
  • Linking master-detail views
  • Performing common view tasks
  سرفصل دوره
  Visualizing Data: Gauges, Maps, and Mobile
  • Introduction to Gauge views
  • Working with Gauge views
  • Introduction to Map views and their components
  • Creating and editing Map views
  • Introduction to Oracle Business Intelligence Mobile
  • Working with and searching content in BI Mobile
  Measuring Results with Key Performance Indicators
  • Introduction to KPIs
  • Creating KPIs, setting trending, dimensionality, and thresholds
  • Introduction to KPI Watchlists
  • Creating a KPI Watchlist
  • Changing Dimensionality for a KPI Watchlist event
  Showing Results With Pivot Tables
  • Introduction to pivot tables
  • Creating, arranging, and formatting a pivot table
  • Using hierarchical columns
  • Sorting in pivot tables
  • Setting aggregation and using totals
  • Showing an item's relative value
  • Building calculations and displaying running sums
  Creating Oracle Business Intelligence Dashboards
  • Introduction to dashboards and dashboard pages
  • Creating and editing dashboards
  • Using the Dashboard Builder
  • Exploring dashboard oject properies and options
  • Publishing dashboard pages
  • Creating personal customizations and using other page options
  سرفصل دوره
  Configuring Oracle Business Intelligence Dashboards
  • Types of dashboard content
  • Embedding content in dashboards
  Creating Dashboard Prompts and Variables
  • Overview of variables
  • Introduction to dashboard prompts and prompt types
  • Adding a named dashboard prompt to a dashboard
  • Adding a hidden named dashboard prompt to a dashboard
  • Creating additional prompt page and setting page preferences
  • Variables and prompts
  • Adding variable prompts to a dashboard
  • Wiring dashboard prompts
  Using Oracle Business Intelligence Delivers
  • Introduction to Oracle BI Delivers
  • Configuring delivery devices and adding delivery profiles
  • Introduction to alerts
  • Adding an Alert Section to a dashboard
  • Overview of Agents
  • Configuring an Agent
  • Using Analysis and KPI conditions to deliver content with Agents
  Subscribing to an Agent