گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Oracle Create Build Repository

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Oracle
  یکی از مهمترین چالش های Data Warehousing و BI ، طراحی دیتا مدل مناسب می باشد. طراحی دیتا مدل اهمیت بسیاری در کارایی نهایی محصولات BI خواهد داشت.
  OBIEE بعنوان یکی از قدرتمندتربن ابزار های BI طراحی استاندارد و مشخصی را برای ساخت گزارشات و داشبورد ها می پذیرد.
  این طراحی با کمک ابزاری خاص و در دوره Build Meta Data Repository مطرح خواهد شد.
  یکی از مهمترین چالش های Data Warehousing و BI ، طراحی دیتا مدل مناسب می باشد. طراحی دیتا مدل اهمیت بسیاری در کارایی نهایی محصولات BI خواهد داشت.
  OBIEE بعنوان یکی از قدرتمندتربن ابزار های BI طراحی استاندارد و مشخصی را برای ساخت گزارشات و داشبورد ها می پذیرد.
  این طراحی با کمک ابزاری خاص و در دوره Build Meta Data Repository مطرح خواهد شد.
  مشخصات محصول
  مخاطبین

   

   

  کارشناسان داده ، تحلیل گران کسب و کار و علاقه مندان حوزه BI
   
   
  سرفصل دوره

   

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 15"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 15"> <style type="text/css"> </style>

  Repository Basics<o:p></o:p>

  • Exploring Oracle BI architecture components<o:p></o:p>
  • Exploring a repository's structure, features, and functions<o:p></o:p>
  • Using the Oracle BI Administration Tool<o:p></o:p>
  • Creating a repository<o:p></o:p>
  • Loading a repository into Oracle BI Server memory<o:p></o:p>

  Building the Physical Layer of a Repository<o:p></o:p>

  • Importing data sources<o:p></o:p>
  • Setting up connection pool properties<o:p></o:p>
  • Defining keys and joins<o:p></o:p>
  • Examining physical layer object properties<o:p></o:p>
  • Creating alias tables<o:p></o:p>

  Building the Business Model and Mapping Layer of a Repository<o:p></o:p>

  سرفصل دوره
  • Building a business model<o:p></o:p>
  • Building logical tables, columns, and sources<o:p></o:p>
  • Defining logical joins<o:p></o:p>
  • Building measures<o:p></o:p>
  • Examining business model object properties<o:p></o:p>

  Building the Presentation Layer of a Repository<o:p></o:p>

  • Exploring Presentation layer objects<o:p></o:p>
  • Creating Presentation layer objects<o:p></o:p>
  • Modifying Presentation layer objects<o:p></o:p>
  • Examining Presentation layer object properties<o:p></o:p>

  Testing and Validating a Repository<o:p></o:p>

  • Checking repository consistency<o:p></o:p>
  • Turning on logging<o:p></o:p>
  • Defining a repository in the initialization file<o:p></o:p>
  • Executing analyses to test a repository<o:p></o:p>
  • Inspecting the query log<o:p></o:p>
  سرفصل دوره

  Managing Logical Table Sources<o:p></o:p>

  • Adding multiple logical table sources to a logical table<o:p></o:p>
  • Specifying logical content<o:p></o:p>

  Adding Calculations to a Fact<o:p></o:p>

  • Creating new calculation measures based on existing logical columns<o:p></o:p>
  • Creating new calculation measures based on physical columns<o:p></o:p>
  • Creating new calculation measures using the Calculation Wizard<o:p></o:p>
  • Creating measures using functions<o:p></o:p>

  Working with Logical Dimensions<o:p></o:p>

  • Creating logical dimension hierarchies<o:p></o:p>
  • Creating level-based measures<o:p></o:p>
  • Creating share measures<o:p></o:p>
  • Creating dimension-specific aggregation rules<o:p></o:p>
  • Creating presentation hierarchies<o:p></o:p>
  • Creating parent-child hierarchies<o:p></o:p>
  • Using calculated members<o:p></o:p>

  Using Aggregates<o:p></o:p>

  • Modeling aggregate tables to improve query performance<o:p></o:p>
  • Setting the number of elements in a hierarchy<o:p></o:p>
  • Testing aggregate navigation<o:p></o:p>
  • Using the Aggregate Persistence Wizard<o:p></o:p>

  Using Partitions and Fragments<o:p></o:p>

  سرفصل دوره
  • Exploring partition types<o:p></o:p>
  • Modeling partitions in an Oracle BI repository<o:p></o:p>
  • Using the Calculation Wizard to create derived measures<o:p></o:p>

  Using Repository Variables<o:p></o:p>

  • Creating session variables<o:p></o:p>
  • Creating repository variables<o:p></o:p>
  • Creating initialization blocks<o:p></o:p>
  • Using the Variable Manager<o:p></o:p>
  • Using dynamic repository variables as filters<o:p></o:p>

  Modeling Time Series Data<o:p></o:p>

  • Using time comparisons in business analysis<o:p></o:p>
  • Using Oracle BI time series functions to model time series data<o:p></o:p>

  Modeling Many-to-Many Relationships<o:p></o:p>

  • Using bridge tables to resolve many-to-many relationships between dimension tables and fact tables<o:p></o:p>

  Localizing Oracle BI Metadata and Data<o:p></o:p>

  • Localizing repository metadata<o:p></o:p>
  • Localizing Oracle BI data<o:p></o:p>
  سرفصل دوره

  Setting an Implicit Fact Column<o:p></o:p>

  • Adding fact columns automatically to dimension-only queries<o:p></o:p>
  • Ensuring the expected results for dimension-only queries<o:p></o:p>
  • Selecting a predetermined fact table source<o:p></o:p>
  • Specifying a default join path between dimension tables<o:p></o:p>

  Importing Metadata from Multidimensional Data Sources<o:p></o:p>

  • Importing a multidimensional data source into a repository<o:p></o:p>
  • Incorporating horizontal federation into a business model<o:p></o:p>
  • Incorporating vertical federation into a business model<o:p></o:p>
  • Adding Essbase measures to a relational model<o:p></o:p>

  Displaying data from multidimensional sources in Oracle BI analyses and dashboards Security<o:p></o:p>

  • Exploring Oracle BI default security settings<o:p></o:p>
  • Creating users and groups<o:p></o:p>
  • Creating application roles<o:p></o:p>
  • Setting up object permissions<o:p></o:p>
  • Setting row-level security (data filters)<o:p></o:p>
  • Setting query limits and timing restrictions<o:p></o:p>
  سرفصل دوره

  Cache Management<o:p></o:p>

  • Restricting tables as non-cacheable<o:p></o:p>
  • Using Cache Manager<o:p></o:p>
  • Inspecting cache reports<o:p></o:p>
  • Modifying cache parameters and options<o:p></o:p>
  • Purging cache entries<o:p></o:p>

  Enabling Usage Tracking<o:p></o:p>

  • Setting up the sample usage tracking repository<o:p></o:p>
  • Tracking and storing Oracle BI Server usage at the detailed query level<o:p></o:p>
  • Using usage tracking statistics to optimize query performance and aggregation strategies<o:p></o:p>
  • Analyzing usage results using Oracle BI Answers and other reporting tools<o:p></o:p>

  Multiuser Development<o:p></o:p>

  • Setting up a multiuser development environment<o:p></o:p>
  • Developing a repository using multiple developers<o:p></o:p>
  • Tracking development project history<o:p></o:p>

  Configuring Write Back<o:p></o:p>

  سرفصل دوره
  • Enabling write back in a repository<o:p></o:p>
  • Creating a write back template<o:p></o:p>
  • Granting write back privileges<o:p></o:p>
  • Enabling write back in an analysis<o:p></o:p>

  Performing a Patch Merge<o:p></o:p>

  • Comparing repositories<o:p></o:p>
  • Equalizing objects<o:p></o:p>
  • Creating a patch<o:p></o:p>
  • Applying a patch<o:p></o:p>

  Making merge decisions<o:p></o:p>