گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Oracle Data Integrator

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Oracle

  در فرایند Data Warehosuing ،  فرایند ETL ، پرهزینه ترین ، زمانبرترین و حساس ترین مرحله می باشد. ابزار ODI 12c ابزار قدرتمند شرکت Oracle می باشد که با امکانات خاص ارتباط با Data Source های مختلف و امکانات متعدد دیگری در حوزه Data Quality و کار با حجم زیاد داده بعنوان یکی از قوی ترین و مطرح ترین ابزار های ETL شناخته شده است

  در فرایند Data Warehosuing ،  فرایند ETL ، پرهزینه ترین ، زمانبرترین و حساس ترین مرحله می باشد. ابزار ODI 12c ابزار قدرتمند شرکت Oracle می باشد که با امکانات خاص ارتباط با Data Source های مختلف و امکانات متعدد دیگری در حوزه Data Quality و کار با حجم زیاد داده بعنوان یکی از قوی ترین و مطرح ترین ابزار های ETL شناخته شده است

  مشخصات محصول
  پیشنیاز

   

   

  آشنایی عمومی با مفاهیم Data Warehouse و داده پیش نیاز های این دوره می باشد.
   
   
  مخاطبین

   

   

  کارشناسان داده ، تحلیل گران کسب و کار و علاقه مندان حوزه BI
   
   
  سرفصل دوره

   

  Introduction
  •    Identifying the Course Units
  •    What is Oracle Data Integrator?
  •    Why Oracle Data Integrator?
  •    Overview of ODI Architecture
  •    Overview of ODI Components
  •    About Graphical Modules
  •    Types of ODI Agents
  •    Overview of Oracle Data Integrator Repositories
  Administering ODI Repositories and Agents
  •    Administrating the ODI Repositories
  •    Creating Repository Storage Spaces
  •    Creating and Connecting to the Master Repository
  •    Creating and Connecting to the Work Repository
  •    Managing ODI Agents
  •    Creating a Physical Agent
  •    Launching a Listener, Scheduler and Web Agent
  •    Example of Load Balancing
  ODI Topology Concepts
  •    Overview of ODI Topology
  •    About Data Servers and Physical Schemas
  •    Defining the Physical Architecture
  •    Defining the Logical Architecture
  •    Mapping Logical and Physical Resources
  •    Defining Agents
  •    Defining a Topology
  •    Planning the Topology
  Describing the Physical and Logical Architecture
  •    Overview of Topology Navigator
  •    Creating Physical Architecture
  •    Creating a Data Server
  •    Testing a Data Server Connection
  •    Creating a Physical Schema
  •    Creating Logical Architecture
  •    Overview of Logical Architecture and Context Views
  •    Linking the Logical and Physical Architecture
  Setting Up a New ODI Project
  •    Overview of ODI Projects
  •    Creating a New Project
  •    Creating and Maintaining Folders
  •    Organizing Projects and Folders
  •    Understanding Knowledge Modules
  •    Exchanging ODI Objects and Sharing Global Objects
  •    Exporting and Importing Objects
  •    Creating and Labeling with Markers
  Oracle Data Integrator Model Concepts
  •    What is a Model?
  •    Understanding Metadata in ODI
  •    Understanding Reverse Engineering
  •    Creating Models

  سرفصل دوره •    Organizing Models
  •    Creating Data stores
  •    Configuring Constraints in ODI
  •    Creating Keys and References
  Organizing ODI Models and Creating Data stores
  •    What is a Mapping?
  •    Business Rules for Mappings
  •    Creating a Basic Mapping
  •    What is a Join?
  •    What is a Filter?
  •    What is a Constraint?
  •    What is a Staging Area?
  ODI Mapping Concepts
  •    What is a Mapping?
  •    Business Rules for Mapping
  •    What is a Mapping, a Filter, a Join?
  •    Overview of Integration Process
  •    What is a Staging Area?
  •    Execution Location
  •    Mapping with Knowledge Modules (KM)
  •    Creating an Intermediate Mapping
  Designing Mappings
  •    Designing a Mapping
  •    Multiple Source Data stores
  •    Creating Joins
  •    Filtering Data
  •    Disabling Transformations
  •    Overview of the Flow
  •    Specifying the Staging Area
  •    Selecting Knowledge Modules
  Mapping: Monitoring and Debugging
  •    Monitoring Mappings
  •    Creating Objects with Operator
  •    Viewing Sessions and Tasks
  •    How to Monitor Execution of a Mapping
  •    How to Troubleshoot a Session
  •    Keys to Reviewing the Generated Code
  •    Working with Errors
  •    Tips for Preventing Errors
  Designing Mappings: Advanced Topics
  •    Mapping with Business Rules
  •    Overview of Business Rule Elements
  •    Creating and Tracking Variables
  •    Creating User Functions
  •    Mapping Substitution Methods
  •    Modifying a KM
  سرفصل دوره •    Showing Variable Values in Log
  •    Customizing Reverse Engineering Using RKM
  Creating and Running ODI procedures
  •    What is a Procedure?
  •    Examples of Procedures
  •    Creating Procedures
  •    Adding Commands
  •    Adding Options
  •    Running a Procedure
  •    Viewing Results with Operator
  Creating and Running ODI Packages
  •    What is a Package?
  •    Creating a Package
  •    Executing a Package
  •    Creating Advanced Packages
  •    Error Handling
  •    Controlling an Execution Path
  •    Creating a Loop
  •    Using the Advanced tab
  Managing ODI Scenarios and Versions
  •    What is a Scenario?
  •    Managing Scenarios with Load Plans
  •    Preparing Scenarios for Deployment
  •    Automating Scenario Management
  •    Scheduling the ODI Scenario
  •    Overview of ODI version management
  •    Handling concurrent changes
  Enforcing Data Quality and Auditing Data with ODI
  •    Why Data Quality?
  •    When to Enforce Data Quality?
  •    Data Quality in Source Applications
  •    Data Quality Control in the Integration Process
  •    Data Quality in the Target Applications
  •    Enforcing Data Quality
  •    Exploring Your Data
  •    Auditing Data Quality
  Working with Changed Data Capture
  •    Overview of ODI version management
  •    Techniques of Changed Data Capture
  •    Changed Data Capture in ODI
  •    CDC Strategies and Infrastructure
  •    CDC Consistency
  •    Creating Change Data Capture (CDC)
  •    Viewing Data/Changed data
  •    Journalizing
  Administering ODI Resources: Advanced Topics
  •    Using Open Tools
  •    Installing Open Tools
  •    Using Open Tools in a Package
  •    Using Open Tools in a Procedure or in a KM
  •    Developing Your Own Open Tools
  •    Setting Up ODI Security
  •    Defining Security Policies
  Defining Password Policies