گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Oracle Data Warehouse

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Oracle

  Warehouse یا انباره داده یکی از مهمترین و یا درواقع مهمترین مولفه BI است. انباره داده پایگاه داده تحلیلی و یکپارچه است که برای نیاز های تحلیلی و مورد استفاده قرار می گیرد. مفاهیم Data Warehouse دو جنبه تیوری و عملی دارد. مفاهیم تئوری فارغ از تکنولوژی و ابزار می باشد و مفاهیم عملی وابسته با ابزار و تکنولوژی ها است. شرکت Oracle امکانات گسترده ای را در حوزه Data Warehousing در اختیار قرار می دهد که در این دوره مطرح خواهد شد.

  Warehouse یا انباره داده یکی از مهمترین و یا درواقع مهمترین مولفه BI است. انباره داده پایگاه داده تحلیلی و یکپارچه است که برای نیاز های تحلیلی و مورد استفاده قرار می گیرد. مفاهیم Data Warehouse دو جنبه تیوری و عملی دارد. مفاهیم تئوری فارغ از تکنولوژی و ابزار می باشد و مفاهیم عملی وابسته با ابزار و تکنولوژی ها است. شرکت Oracle امکانات گسترده ای را در حوزه Data Warehousing در اختیار قرار می دهد که در این دوره مطرح خواهد شد.

  مشخصات محصول
  پیشنیاز

   

   

  آشنایی با مفاهیم عمومی پایگاه داده پیش نیاز این دوره می باشد.
   
   
  مخاطبین

   

   

  کارشناسان داده ، تحلیل گران کسب و کار و علاقه مندان حوزه BI
   
   
  سرفصل دوره

   

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 15"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 15"> <style type="text/css"> </style>

  Introduction<o:p></o:p>

  • Course Objectives<o:p></o:p>
  • Course Schedule<o:p></o:p>
  • Course Pre-requisites and Suggested Pre-requisites<o:p></o:p>
  • The sh and dm Sample Schemas and Appendices Used in the Course<o:p></o:p>
  • Class Account Information<o:p></o:p>
  • SQL Environments and Data Warehousing Tools Used in this Course<o:p></o:p>
  • Oracle 11g Data Warehousing and SQL Documentation and Oracle By Examples<o:p></o:p>
  • Continuing Your Education: Recommended Follow-Up Classes<o:p></o:p>
  سرفصل دوره

  Data Warehousing, Business Intelligence, OLAP, and Data Mining<o:p></o:p>

  • Data Warehouse Definition and Properties<o:p></o:p>
  • Data Warehouses, Business Intelligence, Data Marts, and OLTP<o:p></o:p>
  • Typical Data Warehouse Components<o:p></o:p>
  • Warehouse Development Approaches<o:p></o:p>
  • Extraction, Transformation, and Loading (ETL)<o:p></o:p>
  • The Dimensional Model and Oracle OLAP<o:p></o:p>
  • Oracle Data Mining<o:p></o:p>

  Defining Data Warehouse Concepts and Terminology<o:p></o:p>

  • Data Warehouse Definition and Properties<o:p></o:p>
  • Data Warehouse Versus OLTP<o:p></o:p>
  • Data Warehouses Versus Data Marts<o:p></o:p>
  • Typical Data Warehouse Components<o:p></o:p>
  • Warehouse Development Approaches<o:p></o:p>
  • Data Warehousing Process Components<o:p></o:p>
  • Strategy Phase Deliverables<o:p></o:p>
  • Introducing the Case Study: Roy Independent School District (RISD)<o:p></o:p>
  سرفصل دوره

  Business, Logical, Dimensional, and Physical Modeling<o:p></o:p>

  • Data Warehouse Modeling Issues<o:p></o:p>
  • Defining the Business Model<o:p></o:p>
  • Defining the Logical Model<o:p></o:p>
  • Defining the Dimensional Model<o:p></o:p>
  • Defining the Physical Model: Star, Snowflake, and Third Normal Form<o:p></o:p>
  • Fact and Dimension Tables Characteristics<o:p></o:p>
  • Translating Business Dimensions into Dimension Tables<o:p></o:p>
  • Translating Dimensional Model to Physical Model<o:p></o:p>

  Database Sizing, Storage, Performance, and Security Considerations<o:p></o:p>

  • Database Sizing and Estimating and Validating the Database Size<o:p></o:p>
  • Oracle Database Architectural Advantages<o:p></o:p>
  • Data Partitioning<o:p></o:p>
  • Indexing<o:p></o:p>
  • Optimizing Star Queries: Tuning Star Queries<o:p></o:p>
  • Parallelism<o:p></o:p>
  • Security in Data Warehouses<o:p></o:p>
  • Oracle’s Strategy for Data Warehouse Security<o:p></o:p>
  سرفصل دوره

  The ETL Process: Extracting Data<o:p></o:p>

  • Extraction, Transformation, and Loading (ETL) Process<o:p></o:p>
  • ETL: Tasks, Importance, and Cost<o:p></o:p>
  • Extracting Data and Examining Data Sources<o:p></o:p>
  • Mapping Data<o:p></o:p>
  • Logical and Physical Extraction Methods<o:p></o:p>
  • Extraction Techniques and Maintaining Extraction Metadata<o:p></o:p>
  • Possible ETL Failures and Maintaining ETL Quality<o:p></o:p>
  • Oracle’s ETL Tools: Oracle Warehouse Builder, SQL*Loader, and Data Pump<o:p></o:p>

  The ETL Process: Transforming Data<o:p></o:p>

  • Transformation<o:p></o:p>
  • Remote and Onsite Staging Models<o:p></o:p>
  • Data Anomalies<o:p></o:p>
  • Transformation Routines<o:p></o:p>
  • Transforming Data: Problems and Solutions<o:p></o:p>
  • Quality Data: Importance and Benefits<o:p></o:p>
  • Transformation Techniques and Tools<o:p></o:p>
  • Maintaining Transformation Metadata<o:p></o:p>
  سرفصل دوره

  The ETL Process: Loading Data<o:p></o:p>

  • Loading Data into the Warehouse<o:p></o:p>
  • Transportation Using Flat Files, Distributed Systems, and Transportable Tablespaces<o:p></o:p>
  • Data Refresh Models: Extract Processing Environment<o:p></o:p>
  • Building the Loading Process<o:p></o:p>
  • Data Granularity<o:p></o:p>
  • Loading Techniques Provided by Oracle<o:p></o:p>
  • Postprocessing of Loaded Data<o:p></o:p>
  • Indexing and Sorting Data and Verifying Data Integrity<o:p></o:p>

  Refreshing the Warehouse Data<o:p></o:p>

  • Developing a Refresh Strategy for Capturing Changed Data<o:p></o:p>
  • User Requirements and Assistance<o:p></o:p>
  • Load Window Requirements<o:p></o:p>
  • Planning and Scheduling the Load Window<o:p></o:p>
  • Capturing Changed Data for Refresh<o:p></o:p>
  • Time- and Date-Stamping, Database triggers, and Database Logs<o:p></o:p>
  • Applying the Changes to Data<o:p></o:p>
  • Final Tasks<o:p></o:p>
  سرفصل دوره

  Materialized Views<o:p></o:p>

  • Using Summaries to Improve Performance<o:p></o:p>
  • Using Materialized Views for Summary Management<o:p></o:p>
  • Types of Materialized Views<o:p></o:p>
  • Build Modes and Refresh Modes<o:p></o:p>
  • Query Rewrite: Overview<o:p></o:p>
  • Cost-Based Query Rewrite Process<o:p></o:p>
  • Working With Dimensions and Hierarchies<o:p></o:p>

  Leaving a Metadata Trail<o:p></o:p>

  • Defining Warehouse Metadata<o:p></o:p>
  • Metadata Users and Types<o:p></o:p>
  • Examining Metadata: ETL Metadata<o:p></o:p>
  • Extraction, Transformation, and Loading Metadata<o:p></o:p>
  • Defining Metadata Goals and Intended Usage<o:p></o:p>
  • Identifying Target Metadata Users and Choosing Metadata Tools and Techniques<o:p></o:p>
  • Integrating Multiple Sets of Metadata<o:p></o:p>
  • Managing Changes to Metadata<o:p></o:p>
  سرفصل دوره

  Data Warehouse Implementation Considerations<o:p></o:p>

  • Project Management<o:p></o:p>
  • Requirements Specification or Definition<o:p></o:p>
  • Logical, Dimensional, and Physical Data Models<o:p></o:p>
  • Data Warehouse Architecture<o:p></o:p>
  • ETL, Reporting, and Security Considerations<o:p></o:p>
  • Metadata Management<o:p></o:p>
  • Testing the Implementation and Post Implementation Change Management<o:p></o:p>

  Some Useful Resources and White Papers<o:p></o:p>