گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  SEC 566: Implementing and Auditing the Critical Security Controls In-Depth

  تماس برای قیمت

  دوره SEC 566شامل پیاده سازی و ارزیابی 20 کنترل حیاتی امنیت می باشد.

  بعد از وقوع حملات سایبری در کشورهای پیشرفته و وارد نمودن خسارات مادی و معنوی بسیار، دولتها جهت مدیریت این بحران به وضع قانون و پیاده سازی الزامات  ضروری جهت استقرار و حفظ حداقل سطح امنیتی در کلیه سازمانهای دولتی و ادارات، بهجلوگیری و دافاع  در مقابل این تهدیدهای بپردازند. در سال 2013 آژانسهای امنیتی اروپا و امریکا در قالب یک پروژه مشترک با موسسه SANS و با حضور نیروی هایزبده در این حوزه، مبادرت به تدوین چارچوبی جامع و کامل کردند.

  چارچوبهای  کاری براساس الگوها و تواتر حملات سایبری در دنیا طراحی شده و مدعی است تا با پیاده سازی این کنترلها در فضای سایبری هر سازمان، دفاع مناسبی در زمینه مقابله با تهدیدات فراهم خواهد شد.

   اهداف دوره :

  • شناخت مفاهیم ونحوه پیاده سازی و استقرار کنترلهای مرتبط 
  • توضیح  مفاهیم و شیوه بکارگیری آنها در سیستمهای عملیاتی سازمانها
  • طراحی چارچوب منطقی، ساختاریافته و قابل مدیریتبرای نظارت مدیران امنیت بر سیستمها و کارشناسان سازمان

  دوره SEC 566شامل پیاده سازی و ارزیابی 20 کنترل حیاتی امنیت می باشد.

  بعد از وقوع حملات سایبری در کشورهای پیشرفته و وارد نمودن خسارات مادی و معنوی بسیار، دولتها جهت مدیریت این بحران به وضع قانون و پیاده سازی الزامات  ضروری جهت استقرار و حفظ حداقل سطح امنیتی در کلیه سازمانهای دولتی و ادارات، بهجلوگیری و دافاع  در مقابل این تهدیدهای بپردازند. در سال 2013 آژانسهای امنیتی اروپا و امریکا در قالب یک پروژه مشترک با موسسه SANS و با حضور نیروی هایزبده در این حوزه، مبادرت به تدوین چارچوبی جامع و کامل کردند.

  چارچوبهای  کاری براساس الگوها و تواتر حملات سایبری در دنیا طراحی شده و مدعی است تا با پیاده سازی این کنترلها در فضای سایبری هر سازمان، دفاع مناسبی در زمینه مقابله با تهدیدات فراهم خواهد شد.

   اهداف دوره :

  • شناخت مفاهیم ونحوه پیاده سازی و استقرار کنترلهای مرتبط 
  • توضیح  مفاهیم و شیوه بکارگیری آنها در سیستمهای عملیاتی سازمانها
  • طراحی چارچوب منطقی، ساختاریافته و قابل مدیریتبرای نظارت مدیران امنیت بر سیستمها و کارشناسان سازمان