گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  SEC550: Active Defense, Offensive Countermeasures and Cyber Deception

  تماس برای قیمت

  دوره پایه مرکز عمليات امنيت شامل دوره ذیل مي باشد:

  با توجه به شرایط و تکنیک های فعلی تهدیدات در حال تحولهستن. در نتیجه روش های دفاعی سنتی باعث شکست در مقابل تهدیداتدر حال پیشرفت و پیشرفتهقرار می گیرند .از این رو نیاز به تعریف استراتژی های دفاعی جدید خواهیم داشت. واز همه مهمتر اینکه  نیازمند شناخت مناسب تریاز این نکته کلیدی هستیم که چه کسانی و چرا به ما نفوذ می کنند. این دوره در مورد اجرای اولیه تکنیک هایی فوری وضروری امنیتی در مقابل حملات مهاجمین به منظور اجرای دفاع فعال میپردازد. در هر صورت، دسترسی داشتن

  به مجموعه ابزارهای امنیتی مناسب به جهت ایجاد اختلال در مجموعه اقدامات  نفوذگران که قصد ترتیب دادن حملات آزار دهنده به شبکه شما را دارند ، نکته ای بسیار با اهمیت است و شایدیکی از مباحث مهمی که در آینده میبایست به آن توجه داشته باشید این است کهشاید نفوذ به مهاجمان نیزیکی از بهترین راهکارها برای کنترل آنها باشد.در حقیقت مباحث دوره SANS Sec 550 مبنی بر یک توزیع محیط لینوکس اختصاصی ارائه شده توسط DARPA به نام ADHD ارائه شده استوار است. این راهکار که توسط برخی از متخصصان حرفه ای امنیتی به وجود آمده یک هدف اصلی دارد و آن این است که

  اهداف دوره :

   روش های سردر گم کردن نفوذگر در محیط مبتنی بر شبکه تحت کنترل خود نماییم تا شانس شاناسایی او را  بیشتر نماییم.

  نحوهمستند سازی افتاقات جهت  کمک به شناسایی نفوذگر و تشخیص انگیزه آن

  بررسی فرایند چگونگی دسترسی به سیستم نفوذگر

  دوره پایه مرکز عمليات امنيت شامل دوره ذیل مي باشد:

  با توجه به شرایط و تکنیک های فعلی تهدیدات در حال تحولهستن. در نتیجه روش های دفاعی سنتی باعث شکست در مقابل تهدیداتدر حال پیشرفت و پیشرفتهقرار می گیرند .از این رو نیاز به تعریف استراتژی های دفاعی جدید خواهیم داشت. واز همه مهمتر اینکه  نیازمند شناخت مناسب تریاز این نکته کلیدی هستیم که چه کسانی و چرا به ما نفوذ می کنند. این دوره در مورد اجرای اولیه تکنیک هایی فوری وضروری امنیتی در مقابل حملات مهاجمین به منظور اجرای دفاع فعال میپردازد. در هر صورت، دسترسی داشتن

  به مجموعه ابزارهای امنیتی مناسب به جهت ایجاد اختلال در مجموعه اقدامات  نفوذگران که قصد ترتیب دادن حملات آزار دهنده به شبکه شما را دارند ، نکته ای بسیار با اهمیت است و شایدیکی از مباحث مهمی که در آینده میبایست به آن توجه داشته باشید این است کهشاید نفوذ به مهاجمان نیزیکی از بهترین راهکارها برای کنترل آنها باشد.در حقیقت مباحث دوره SANS Sec 550 مبنی بر یک توزیع محیط لینوکس اختصاصی ارائه شده توسط DARPA به نام ADHD ارائه شده استوار است. این راهکار که توسط برخی از متخصصان حرفه ای امنیتی به وجود آمده یک هدف اصلی دارد و آن این است که

  اهداف دوره :

   روش های سردر گم کردن نفوذگر در محیط مبتنی بر شبکه تحت کنترل خود نماییم تا شانس شاناسایی او را  بیشتر نماییم.

  نحوهمستند سازی افتاقات جهت  کمک به شناسایی نفوذگر و تشخیص انگیزه آن

  بررسی فرایند چگونگی دسترسی به سیستم نفوذگر