گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  SOC kikstarter

  تماس برای قیمت
  1. تهدیدات سایبری و انواع آن و چالش های رایج امنیت سایبری؛
  2. مرکز عملیات امنیت چیست ؟
  3. آشنایی با مدل های حملات سایبری و مدل سازی و تحلیل حملات؛
  4. معرفی مدل NIST CSF؛
  5. آشنایی با انواع لاگ، مدیریت لاگ و جمع آوری داده های مورد نیاز تحلیل؛
  6. Incident و Event؛ و تعاریف لازم و مرتبط؛
  7. شرح معماری SIEM و مفاهیم مرتبط؛ شرح فرایندهای استانداردی که بواسطه ی SIEM روی داده ها صورت می گیرد؛
  8. پایش امنیتی مستمر و دفاع فعال؛ ورودی های مورد نیاز یک SIEM؛ و معماری امنیت؛ (پایش امنیتی میزبان‌ها و شبکه‌ها)
  9. همبسته سازی پیشرفته و مسائل مرتبط؛
  10.  تحلیل هوشمند؛
  11.  آشنایی با فرایندهای مرکز عملیات امنیت؛
  12.  آشنایی با معماری مرکز عملیات امنیت؛
  13.  آشنایی با ماژول های پرکاربرد مرکزعملیات امنیت (هوشیاری پیرامون تهدیدات، شکار تهدیدات سایبری، ایجاد قوانین تحلیل و همبسته سازی، توسعه SIEM، خودکارسازی و هوشمند سازی، ایجاد و استفاده از Runbook، Playbook و...)؛
  14. فازهای طراحی و اجرای یک مرکز عملیات امنیت؛
  15. مدل بلوغ مرکز عملیات امنیت؛
  16. معیارهای یک مرکز عملیات امنیت موفق؛
  17. نقشه راه و تحلیل شکاف؛
  18. طراحی، راه‌اندازی و مدیریت تیم مدیریت حوادث؛
  19. کارگاه عملیاتی آشنای با سه محصول مدیریت لاگ و  SIEM؛
  20. کارگاه عملیاتی آشنایی با راهکارهای هوشیاری پیرامون تهدیدات سایبری؛  
  1. تهدیدات سایبری و انواع آن و چالش های رایج امنیت سایبری؛
  2. مرکز عملیات امنیت چیست ؟
  3. آشنایی با مدل های حملات سایبری و مدل سازی و تحلیل حملات؛
  4. معرفی مدل NIST CSF؛
  5. آشنایی با انواع لاگ، مدیریت لاگ و جمع آوری داده های مورد نیاز تحلیل؛
  6. Incident و Event؛ و تعاریف لازم و مرتبط؛
  7. شرح معماری SIEM و مفاهیم مرتبط؛ شرح فرایندهای استانداردی که بواسطه ی SIEM روی داده ها صورت می گیرد؛
  8. پایش امنیتی مستمر و دفاع فعال؛ ورودی های مورد نیاز یک SIEM؛ و معماری امنیت؛ (پایش امنیتی میزبان‌ها و شبکه‌ها)
  9. همبسته سازی پیشرفته و مسائل مرتبط؛
  10.  تحلیل هوشمند؛
  11.  آشنایی با فرایندهای مرکز عملیات امنیت؛
  12.  آشنایی با معماری مرکز عملیات امنیت؛
  13.  آشنایی با ماژول های پرکاربرد مرکزعملیات امنیت (هوشیاری پیرامون تهدیدات، شکار تهدیدات سایبری، ایجاد قوانین تحلیل و همبسته سازی، توسعه SIEM، خودکارسازی و هوشمند سازی، ایجاد و استفاده از Runbook، Playbook و...)؛
  14. فازهای طراحی و اجرای یک مرکز عملیات امنیت؛
  15. مدل بلوغ مرکز عملیات امنیت؛
  16. معیارهای یک مرکز عملیات امنیت موفق؛
  17. نقشه راه و تحلیل شکاف؛
  18. طراحی، راه‌اندازی و مدیریت تیم مدیریت حوادث؛
  19. کارگاه عملیاتی آشنای با سه محصول مدیریت لاگ و  SIEM؛
  20. کارگاه عملیاتی آشنایی با راهکارهای هوشیاری پیرامون تهدیدات سایبری؛