گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  SolarWinds Patch Manager

  تماس برای قیمت
  فروشنده: solarwinds

  در شبکه امروزی  جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز یک اصل  می باشد، به عبارتی دیگر یک جنبه از فعالیتهای نظارتی  در شبکه های کامپیوتری نظارت بسته های شبکه، جهت تشخیص هر نوع  نفوذ به سیستم و جلوگیری از اقدامات مخرب آن می باشد.

  یکی دیگر از فعالیت های نظارتی، نظارت سیستمها فعال در شبکه برای تعیین هر گونه مشکل در شبکه که حاصل هر گونه  نقص در سروها یا سرویسها و  قطع اتصالات می باشد. فعالیت نظارتی  را میتوان روح آگاه  مدیر شبکه نامید. زیرا  مدیریت عالی و بی نقص بدون در اختیار داشتن اطلاعات به روز و امکانات پردازشی مناسب امکان پذیر نخواهد بود، گرداندن شبکه کامپیوتری بی نظارت بر  وضعیت سرویسها بسیار نا امن و هزینه بر می باشد، زیرا یک مدیر شبکه هر مقدار که با تجربه و حرفه ای هم که باشد باز امکان نظارت لحظه ای تمامی سرور ها، سرویس ها و تجهیزات شبکه برای آن  وجود نخواهد داشت.

  در شبکه امروزی  جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز یک اصل  می باشد، به عبارتی دیگر یک جنبه از فعالیتهای نظارتی  در شبکه های کامپیوتری نظارت بسته های شبکه، جهت تشخیص هر نوع  نفوذ به سیستم و جلوگیری از اقدامات مخرب آن می باشد.

  یکی دیگر از فعالیت های نظارتی، نظارت سیستمها فعال در شبکه برای تعیین هر گونه مشکل در شبکه که حاصل هر گونه  نقص در سروها یا سرویسها و  قطع اتصالات می باشد. فعالیت نظارتی  را میتوان روح آگاه  مدیر شبکه نامید. زیرا  مدیریت عالی و بی نقص بدون در اختیار داشتن اطلاعات به روز و امکانات پردازشی مناسب امکان پذیر نخواهد بود، گرداندن شبکه کامپیوتری بی نظارت بر  وضعیت سرویسها بسیار نا امن و هزینه بر می باشد، زیرا یک مدیر شبکه هر مقدار که با تجربه و حرفه ای هم که باشد باز امکان نظارت لحظه ای تمامی سرور ها، سرویس ها و تجهیزات شبکه برای آن  وجود نخواهد داشت.