گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Virtualization Manager

  تماس برای قیمت
  فروشنده: solarwinds

  در شبکه امروزی جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز یک اصل می باشد، به عبارتی دیگر یک جنبه از فعالیتهای نظارتی در شبکه های کامپیوتری نظارت بسته های شبکه ،جهت تشخیص هر نوع  نفوذ به سیستم و جلوگیری از اقدامات مخرب آن می باشد. یکی دیگر از فعالیت های نظارتی، نظارت  سیستمها فعال  در شبکه برای تعیین هر گونه مشکل در شبکه که حاصل هر گونه  نقص در سروها یا سرویسها و قطع اتصالات می باشد.

  فعالیت نظارتی را میتوان روح آگاه  مدیر شبکه نامید. زیرا مدیریت عالی و بی نقص بدون در اختیار داشتن  اطلاعات به روز و امکانات پردازشی مناسب امکان پذیر نخواهد بود، گرداندن شبکه کامپیوتری بی نظارت بر وضعیت سرویسها بسیار نا امن و هزینه بر می باشد، زیرا  یک مدیر شبکه هر مقدار که با تجربه و حرفه ای هم که باشد باز امکان نظارت  لحظه ای تمامی سرور ها، سرویس ها و تجهیزات شبکه برای آن وجود نخواهد داشت.

  ویژه گی های دوره:

  مدیریت مجازی سازی

  بهینه سازی کارایی محیط های مجازی سازی VMware و Hyper-V شما - چه به صورت پیش فرض و چه از طریق ابر - با نظارت بر ماشین مجازی

  ویژگی های کلیدی

  توصیه های پیش بینی شده

  کنترل VM Sprawl

  مدیریت مجازی جامع

  ابزار برنامه ریزی قدرتمند

  مدیریت در سراسر فرض، ترکیبی، و ابر

  ظاهر در پشته برنامه

  در شبکه امروزی جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز یک اصل می باشد، به عبارتی دیگر یک جنبه از فعالیتهای نظارتی در شبکه های کامپیوتری نظارت بسته های شبکه ،جهت تشخیص هر نوع  نفوذ به سیستم و جلوگیری از اقدامات مخرب آن می باشد. یکی دیگر از فعالیت های نظارتی، نظارت  سیستمها فعال  در شبکه برای تعیین هر گونه مشکل در شبکه که حاصل هر گونه  نقص در سروها یا سرویسها و قطع اتصالات می باشد.

  فعالیت نظارتی را میتوان روح آگاه  مدیر شبکه نامید. زیرا مدیریت عالی و بی نقص بدون در اختیار داشتن  اطلاعات به روز و امکانات پردازشی مناسب امکان پذیر نخواهد بود، گرداندن شبکه کامپیوتری بی نظارت بر وضعیت سرویسها بسیار نا امن و هزینه بر می باشد، زیرا  یک مدیر شبکه هر مقدار که با تجربه و حرفه ای هم که باشد باز امکان نظارت  لحظه ای تمامی سرور ها، سرویس ها و تجهیزات شبکه برای آن وجود نخواهد داشت.

  ویژه گی های دوره:

  مدیریت مجازی سازی

  بهینه سازی کارایی محیط های مجازی سازی VMware و Hyper-V شما - چه به صورت پیش فرض و چه از طریق ابر - با نظارت بر ماشین مجازی

  ویژگی های کلیدی

  توصیه های پیش بینی شده

  کنترل VM Sprawl

  مدیریت مجازی جامع

  ابزار برنامه ریزی قدرتمند

  مدیریت در سراسر فرض، ترکیبی، و ابر

  ظاهر در پشته برنامه